Калкулатор паушалног пореза

Обавеза именовања особе задужене за контролу забране пушења

Непходно је да имаш лице које ће да буде одговорно за контролу забране пушења.

Ово лице спроведи забрану пушења у свим твојим пословних просторијама. Додатно, писменим путем одговорно лице може да задужи једно или више лица да у његово име и његов рачун спроводи контролу забране пушења.

потребно је да на једном или више видних места истакнеш име одговорног лица одговорног за контролу забране пушења, заједно са подацима о месту где се то лице налази и његовим контакт телефоном.

Потребно је да одговорно лице задужено за контролу забране пушења упознаш са његовим обавезама, као што су:

  • да надгледа и контролише забрану пушења;
  • да усмено наложи прекршиоцу забране пушења да престане са пушењем у простору за који је то лице задужено, као и да предузме мере да се из тог простора удаљи лице које и после усменог налагања није престало са пушњењем;
  • да покрене, односно предложи покретање поступка за утврђивање повреде радне дисциплине против твог запосленог, а које је прекршило забрану пушења; и
  • да састави извештај о повреди забране пушења (овај извештај се чува најмање 12 месеци од дана састављања и мора да се да на увид на твој захтев, захтев надлежног инспектора или државног органа).