Калкулатор паушалног пореза

Шта треба да знам уколико желим да мој ресторан или кафић има башту?

Уколико желиш да твој ресторан или кафић има и башту, било током летњих месеци било током целе године, постоје одређени услови који морају бити испуњени како би добио сагласност да башту и поставиш.

Пре свега, услове који се односе на постављање и уклањање баште одређује јединица локалне самоуправе, доношењем одлуке односно правилника у вези са постављањем баште угоститељског објекта.

Башта је привремени објекат који је у функцији твог ресторана или кафића и који може бити из једног или више делова, отвореног или затвореног типа. Такође, иако је су у највећем броју случајева баште постављене само током летњих месеци, баште се могу поставити током целе године. Да би могао да у функцији твој ресторана или кафића поставиш башту мораш добити одобрење за то које се издаје у форми решења. Решење којим се одобрава постављање баште издаје организациона јединица управе градске општине надлежна за комуналне послове.

Уз захтев за постављање баште потребно је да поднесеш одговарајућу документацију, која између осталог обухвата:

  • фотокопију решења о регистрацији за обављање угоститељске делатности,

  • фотокопија доказа о правном основу коришћења пословног објекта,

  • фотокопија потврде о пореском идентификационом броју (ПИБ),

  • техничка документација,

  • доказ о плаћеним таксама,

  • изјаву да овлашћујеш надлежну организациону јединицу да у твоје име и за твој рачун прибави потребне сагласности на техничку документацију.

С обзиром на то да, у зависности од локације твог ресторана или кафића, башту можеш поставити на јавној површини (јавна саобраћајна површина – улица, пешачка зона, трг, парк или јавна површина блока) или на другим површинама, важно је да знаш да у оба случаја мораш да прибавиш одређене сагласности. У првом случају, уколико се твоја башта поставља на јавној површини потребно је да уз захтев за постављање баште поднесеш и сагласност субјекта који управља, користи и одржава јавну површину   , док се за постављање баште на другим површинама прибавља сагласност власника односно корисника површине на коју се поставља. 

Решење којим се одобрава постављање баште први пут издаје се за текућу годину за одређени временски период назначен у захтеву, односно време коришћења. Имај у виду да уколико већ поседујеш одобрење за постављање баште, можеш поднети захтев да ти се изда одобрење за поновно постављање исте баште. У овом случају, надлежна организациона јединица је у обавези да службеним путем прибави потврду о даљој важности сагласности за башту за које је издала одобрење у текућој години.

САВЕТ – Како је поступак за добијање дозволе за постављање баште угоститељског објекта дуг и компликован, имај у виду да је потребно да на време поднесеш захтев за одобрење постављања баште, те је препорука је да захтев поднесеш у јесен текуће године за наредну годину.

Техничка документација коју достављаш уз захтев обухвата:

  • графички и фотографски приказ површине на којој ће башта бити постављена, димензије баште, положај баште у односу на елементе јавне површине (коловоз, паркинг, пешачки прелаз, стајалиште јавног превоза и сл.), опрему јавне површине (клупе, жардињере, ђубријере и сл.), привремене и сталне објекте у близини (киоск, споменик, телефонска говорница, чесма и фонтана, зграда са улазом и елементима фасаде изнад јавне површине), који мора бити израђен од стране лица које поседује лиценцу одговорног пројектанта саобраћаја и саобраћајне сигнализације, и

  • пројекат баште израђен од стране лица које поседује лиценцу дипл. инж. архитектуре.

Захтев за добијање одобрења за постављање баште подноси се надлежној организационој јединици градске општине на чијем подручју се башта налази.

Уколико желиш да поставиш башту свог ресторана или кафића у пешачкој зони и на зони јавне површине просторно културно-историјске целине, онда је потребно да знаш да се у том случају башта поставља у складу са претходно донетим планом. План доноси Скупштина градске општине за пешачке зоне односно јавне површине просторно културно-историјске целине на свом подручју, односно њихове делове који испуњавају услове за постављање баште, по претходно прибављеној сагласности организационих јединица Градске Управе и надлежног завода за заштиту споменика културе када се башта поставља на подручју непокретног културног добра или његове заштићене околине, односно у оквиру објекта или целине који уживају претходну заштиту у складу са прописима о заштити културних добара.

У највећем броју случајева башта се поставља тако да буде одвојена од зграде у којој се угоститељски објекат налази, али се може поставити и одмах уз угоститељски објекат. У том случају башта не сме ометати главне пешачке токове и нарушавати архитектонске и урбанистичке вредности зграде. Имај у виду и да, уколико се твоја башта налази у пешачкој зони или на тргу, мораш обезбедити довољно места за пролаз пешака.

Веома је важно да провериш све услове постављања баште сходно одлуци односно акту који доноси јединица локалне самоуправе у месту где се налази твој ресторан или кафић. Одлуку о условима везаним за постављање баште угоститељски објекта можеш пронаћи у Службеном листу града у ком се налази твој угоститељски објекат. Имај у виду и да рецимо у Београду, поред надлежне организационе јединице градске општине, одобрење за постављање баште на површинама повереним на управљање ЈП „Београдска тврђава“ и ЈКП „Ада Циганлија“ врши се у складу са актима тих предузећа. Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда можеш пронаћи претрагом на