Калкулатор паушалног пореза

Извештавање о управљању амбалажом и амбалажним отпадом

Као произвођач пластичне амбалаже, имаш дужност да саставиш извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом у претходној години и исти поднесеш Агенцији за заштиту животне средине до 31. марта текуће године.

Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом садржи податке о:

  1. називу, адреси, делатности и шифри делатности;
  2. количини и врсти амбалаже стављене у промет или извезене у другу државу, односно увезене за потребе сопствене делатности;
  3. количини и врсти амбалаже стављене у промет за коју је обавеза управљања пренета оператеру;
  4. количини и врсти амбалаже стављене у промет за коју сам обезбедио управљање амбалажним отпадом;
  5. укупној количини и врсти амбалажног отпада који није комунални отпад који сам преузео или прикупио од крајњих корисника;
  6. количини и врсти појединачних сировина у преузетом и прикупљеном амбалажном отпаду, наведеном у ставу 2. тачка 5) овог члана;
  7. количини и врсти поновно искоришћеног или одложеног амбалажног отпада, за сваки метод искоришћења или одлагања посебно;
  8. количини сировина које су рециклиране, за сваку врсту сировине посебно;
  9. друге прописане податке.

Образац извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом, који си као произвођач пластичне амбалаже дужан да поднесеш, можеш пронаћи на следећем линку  .

Уколико Агенцији за заштиту животне средине не доставиш извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом, или не испуниш остале обавезе у погледу производње пластичне амбалаже, као правно лице ћеш бити изложен покретању прекршајног поступка против тебе, односно новчаној казни од 500.000,00 до 1.000.000,00 динара. За исти прекршај је предвиђена новчана казна за предузетника у износу од 250.000,00 до 500.000,00 динара, а за физичко лице новчана казна од 5.000,00 до 50.000,00 динара или казна затвора до 30 дана.