Калкулатор паушалног пореза

Честа питања

Овај подстицај можеш да користиш независно од тога да ли твој пројекат подразумева готов производ или услугу или развија технологију коју касније други треба да се примени у својим производним процесима. Лиценцирање технолошких решења, као што је алгоритам или дизајнирање хардвера, такође могу да се користе као основ за овај подстицај. Такође, подстицај може да се користи и за трошкове који настају у процесу учења које ће се комерцијално искористити кроз трансфер знања, односно пружање консултантских услуга, независно од тога да ли ће доћи до преноса или лиценцирања ауторских права на програм.

Уколико мој пројекат не доведе до стварања неког производа или услуге, да ли мора да доведе бар до неког резултата?

Да би трошкови које су имали у поступку истраживања и развоја могли признати у двоструком износу, морају да се испуне следећи критеријуми:

 • Пројекат треба да буде усмерен на стварање новог или побољшање постојећег
 • Пројекат треба да буде усмерен на понуду нечега новог на тржишту за чим постоји реална потреба, односно што се може комерцијално искористити.

То значи да пројекат не мора довести до резултата – тако да уколико је резултат пројекта стављање новог производа на тржиште, али се у каснијој фази пројекта покаже да даљи развој пројекта неће довести до очекиване профитабилности или да производ или услуга не испуњавају перформансе које би биле конкурентне. на тржишту, то не значи да нећеш моћи да искористиш овај подстицај за трошкове који су имали у фази истраживања и развоја.

Да ли је Министарство финансија већ установило ситуације у којима можеш да претпоставиш да ћеш испунити услове за овај подстицај?

Министарство финансија је у својим правним мишљењима већ установило неке од ситуација у којима можеш да претпоставиш да ћеш испуњавати услове за овај подстицај:    • Твој пројекат је организован из неколико фаза, које укључују истраживање тржишта у смислу потребе за       новим производом - фазу одлучивања о отпочињању пројекта истраживања и развоја и формулацији циља       пројекта, фазу планирања радњи које ће бити предузете током пројекта, фазу припреме, као и фазу       тестирања производа или услуге код купаца, након које се одлучује да ли постоји потреба за       прилагођавањем понуде тржишту, односно одлучује да ли ће се производ или услуга наћи на тржишту или не       (Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-357/2020-04 од 30.6.2020. године)

    • Трошкови које је твој бизнис имао у фази истраживања и развоја подразумевају накнаду за услуге стручних       тела, израду документације, амортизацију опреме, при чему се сваки од наведених трошкова евидентира у       складу са рачуноводственим правилима, независно од тога да ли је пројекат довео до планираних резултата       (Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-47/2020-04 од 19.2.2020. године).

    • Производ или услуга коју развијаш има иновативне елементе (нпр. Министарство је заузело став да је развој       дигиталног уџбеника иновативан у педагошком смислу јер садржи другачији приступ у обради садржаја,       другачијим решењима и сл.,  као и иновативни графички дизајн који омогућава самостално учење кроз развој       специфичних функционалности, односно да је дигитални уџбеник врста “софтверске апликације која      доприноси унапређењу квалитета наставе и процеса учења” (Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-      309/2019-04 од 9.7.2020. године).

Шта од документације треба да поднесеш уз порески биланс?

 • опис (спецификација) пројекта са посебно истакнутим циљевима пројекта, планираним фазама пројекта као и планираним активностима у оквиру сваке од фазе пројекта
 • евиденцију о времену које је сваки од запослених провео радећи на одређеном пројекту
 • закључак, у коме се наводе сви трошкови које је ваш бизнис имао у фази истраживања и развоја

Такође, дужан си да у моменту подношења пореског биланса поседује прописану додатну документацију у вези са пројектом:

  • буџет пројекта, одобрен од стране управе, уз пројекције перформанси које се од пројекта очекују
  • план набавке који се односи на конкретан пројекат
  • мишљења стручњака који су задужени за реализацију пројекта
  • фактуре које показују вредност средстава и услуга набављених за потребе истраживања и развоја
  • уговоре са трећим лицима ангажованим на пројекту
  • евиденцију прописану правилником о трошковима истраживања и развоја

Да ли можеш да користиш овај подстицај уколико ниси самостално финансирао пројекат за који остварујеш подстицај?

Уколико сте у току свог пројекта користили алтернативне изворе финансирања, али сте након тога спровели додатне активности у вези са истраживањем и развојем или си унапредио софтвер који је направио у току иницијалног истраживања, кроз проширење доступних функција или развијања перформанси, имате право на овај подстицај ( Мишљење Министарства финансија, бр.413-00-77/2019-04 од 19.2.2020.године).