Калкулатор паушалног пореза

Ко може да буде ликвидациони управник и која је његова улога?

Ликвидациони управник заступа друштво у ликвидацији и одговоран је за законитост пословања друштва.

Ликвидациони управник може бити било које физичко или правно лице (укључујући ту и чланове и/или заступнике друштва) и његови подаци такође региструју код Агенције за привредне регистре, истовремено са подношењем регистрационе пријаве за промену података друштва и одговарајућим додатком који се односи на покретање поступка ликвидације.

Именовањем ликвидатора, свим представницима друштв (директору, прокуникаторима, другим представницима) престају права заступања друштва. У пракси се обично именује један ликвидатор, али можете да именујете неколико (за разлику од стечајног поступка). У овом случају, ликвидатори заједно представљају друштво, осим ако одлуком нисте утврдили другачије.

Ако у одлуци о покретању ликвидације не именујеш ликвидационог управника, законски заступници друштва постају ликвидациони управници.

Петар је једини директор друштва пре покретања ликвидације. Ако у одлуци о ликвидацији скупштина, односно оснивач не именује ликвидационог управника, то значи да ће Петар бити регистрован као ликвидациони управник од стране Агенције за привредне регистре по службеној дужности. Истовремено престају овлашћења свих осталих заступника.

Ликвидациони управник предузима следеће активности:

 • врши радње на окончању послова започетих пре почетка ликвидације;

 • предузима радње потребне за спровођење ликвидације, као што су продаја имовине, исплата поверилаца и наплата потраживања;

 • врши друге послове неопходне ради спровођења ликвидације друштва.

С обзиром да постаје законски заступник друштва, ликвидациони управник има посебне дужности које су прописане законом, попут дужности пажње, избегавања сукоба интереса, дужности чувања пословне тајне и друго. Повреда ових дужности може довести и до кривичне одговорности ликвидационог управника.

Уколико ликвидациони управник нанесе штету члановима друштва и повериоцима приликом вршења својих дужности, одговоран је да ту штету и накнади. Чланови, односно повериоци друштва могу да покрену поступак за накнаду штете у року од три године од дана брисања друштва из регистра.

Додатне напомене уколико као ликвидационог управника именујеш лице које до тада није било законски заступник друштва

У случају да као ликвидациони управник буде именовано лице које до тада није било законски заступник друштва, потребно је да предузмеш неколико активности како би се ускладило пословање друштва:

 1. Потребно је да то лице прибави квалификовани електронски потпис, уколико га већ не поседује. Квалификовани електронски потпис се користи за обављање радњи након покретања ликвидације (подношење ванредних финансијских извештаја) и за евидентирање стварног власника. Захтев за квалификовани електронски потпис подноси се електронским путем. Обавезно је лично присуство за преузимање квалификованог електронског потписа.

 2. Уколико си пре ликвидације, као стварног власника у Централној евиденцији стварних власника евидентирао законског заступника, потребно је да у року од 15 дана од покретања ликвидације извршиш ново евидентирање података, сада за ликвидационог управника.

 3. Банкама код којих имаш отворене рачуне мораш доставити образац овереног потписа ликвидационог управника као лица овлашћеног за заступање (ОП образац), оверен код јавног бележника и картон депонованих потписа ради располагања средствима на рачуну. Додатна документација која се прилаже може се разликовати од банке до банке.

Да ли је могуће променити ликвидационог управника?

Уколико ниси задовољан радом ликвидационог управника, скупштина може да га разреши а истом одлуком мора да именује новог ликвидационог управника. Такође, ликвидациони управник може дати оставку. С обзиром да је оставка ликвидационог управника уређена одредбама које се односе на оставку директора друштва, то значи да уколико друштво има једног ликвидационог управника, ликвидациони управник треба да преда писану оставку председнику скупштине друштва. Оставка производи дејство од дана који је наведен у самој остави или од дана када је поднета ако дан није наведен у оставци.

У друштвима која имају само једног директора, директор даје оставку председнику скупштине.

Оставку ликвидационог управника мораш да региструјеш за шта је потребно да поднесеш Агенцији за привредне регистре следећу документацију:

 • пријава за регистрацију (Обавезни подаци + прилог 28),

 • оставку ликвидационог управника, и

 • доказ о уплати накнаде за регистрацију и објављивању докумената у износу од 1.000 динара.

У случају да ликвидациони управник да оставку, због ефикасног окончања поступка ликвидације, веома је битно именовати новог ликвидационог управника што пре. Штавише, ако не региструјеш новог ликвидационог управника у року од три месеца од дана брисања ликвидационог управника из регистра привредних субјеката, покренуће се принудна ликвидација   .

Треба имати у виду да уколико дође до промене ликвидационог управника, мораш благовремено да спроведеш активности које се тичу промене овлашћења код банака, прибављање квалификованог електронског потписа, све како је детаљно објашњено на следећем  

Да ли имаш обавезу да плаћаш накнаду ликвидационом управнику?

Ликвидациони управник има право да му се надокнаде трошкови које је имао у спровођењу ликвидације као и на исплату накнаде за рад. Накнаду за рад и висину трошкова спровођења ликвидације одређује скупштина. Препоручљиво је да се међусобна права и обавезе између друштва и ликвидационог управника регулишу посебним уговором.

Уколико одлучиш да именујеш законског заступника за ликвидационог управника можеш се одлучити за:

 1. закључење анекса уговора са законским заступником (уговора о раду или уговора о међусобним правима, обавезама и одговорностима директора), где ће бити регулисан његов статус као ликвидационог управника, или

 2. раскид уговора са бившим правним заступником и закључење посебног уговора са истим лицем као и ликвидациони управник.

Порези и доприноси: Друштво је дужно да плаћа порезе и доприносе, тачније:

 • порезе на износ накнаде коју ликвидациони управник остварује по овом основу,

 • доприносе за обавезно пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за обавезно здравствено осигурање под условом да ликвидациони управник није већ осигуран по другом основу.