Калкулатор паушалног пореза

Дистрибутери

Битну улогу у процени безбедности козметичког производа имају и дистрибутери. Да би се козметички производ пласирао на тржиште, дистрибутери треба да провере низ ставки којима се утврђује његова безбедност, и то:

  • да ли је производ означен прописаним информацијама у погледу назива и адресе одговорног лица, земље производње (за производе из увоза), броја производне серије и списка састојака;

  • да ли је, за козметичке производе који нису упаковани, већ се на захтев купца пакују на месту продаје, декларација истакнута на амбалажи у којој се производ ставља у продају, или на продајном месту (уколико се производ не држи у посебној амбалажи);

  • да наведени минимални век трајања полице није истекао.

Када дистрибутери сматрају или имају разлога да верују да:

  • козметички производ не испуњава потребне безбедносне услове, не смеју га испоручити на тржиште док се не обезбеди његова усаглашеност са њима;

  • козметички производ који су испоручили на тржиште није усаглашен са прописаним безбедносним нормативима, морају обезбедити предузимање потребних корективних мера за усаглашеност тог производа, повлачење са тржишта, или његов опозив од крајњег корисника, зависно од случаја;

  • када козметички производ представља ризик по здравље људи, дистрибутери морају одмах обавестити одговорно лице и Министарство, те подробно образложити, нарочито, неусаглашеност и предузете корективне мере.