Калкулатор паушалног пореза

Пореска олакшица за запослена лица испод 40 година

Ова погодност се односи на плаћање пореза и доприноса на приходе које плаћаш као физичко лице на крају године. Пошто послодавац плаћа порезе и доприносе на твоју зараду на месечном нивоу, они су ослобођени прихода на који плаћаш годишњи порез на доходак. Дакле, ако имаш мање од 40 година и запослен си, износ прихода на који плаћаш порез се смањује на следећи начин:

  1. од износа плата и других опорезивих прихода смањује се износ који послодавац плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање које је већ исплаћено;

  2. од износа укупних опорезивих прихода се одузимају три просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у години за коју се утврђује порез.

То значи да ћеш на крају године платити порез на доходак који си остварио умањен за порезе и доприносе које је послодавац исплаћивао на твоју плату на месечном нивоу и за износ три просечне годишње зараде исплаћене у Републици Србији.