Калкулатор паушалног пореза

Уговор и правилник о раду

Основни начин на који регулишеш однос са запосленим је закључивање уговора о раду, а можеш и да размотриш доношење правилника о раду.

Уговор о раду треба да садржи следеће обавезне елементе:

 • назив и седиште послодавца;
 • име запосленог и адресу његовог пребивалишта;
 • врсту и степен стручне спреме која је потребна за обављање одређеног посла, тј. степен образовања запосленог који запослени мора да има да би обављао конкретан посао за тебе;
 • назив и опис послова које ће запослени обављати за тебе;
 • место где ће запослени обављати посао (у оквиру твојих пословних просторија, од куће);
 • временски период на који закључујеш уговор са запосленим – да ли закључујеш уговор на одређено или неодређено време;

Ако закључујеш уговор на одређено време, у уговору треба да наведеш време на које ангажујеш запосленог и основ за заснивање радног односа (нпр. ако ангажујеш запосленог за потребе обављања одређеног посла, у том случају треба да наведеш да је разлог ангажман запосленог обављање одређеног посла, да наведеш о ком послу је реч и колико ће он трајати).

 • датум од ког запослени почиње да ради за тебе;
 • које је радно време запосленог (пуно, непуно или скраћено), као и колико сати дневно и недељно запослени ради за тебе;
 • утврђивање зараде запосленог;
 • начин на који се утврђују зараде запосленог и друге бенефиције запослених;
 • одређење дана у месецу када имаш обавезу да исплатиш зараду запосленом; и
 • трајање дневног и недељног радног времена.

Осим тога, имаш опцију да неке односе са запосленима регулишеш тако да важе за све запослене подједнако. То можеш да урадиш ако усвојиш правилник о раду. Ако усвојиш правилник о раду, ниједно питање које је регулисано у правилнику о раду не мораш поново да регулишеш уговором о раду, већ у уговору о раду треба да дефинишеш само специфичности које се односе на конкретног запосленог. Због тога је пожељно да усвојиш правилник о раду како би олакшао процес запошљавања и унапред утврдиш питања која се подједнако односе на све запослене.

Закон о раду не наводи који је то минимални број запослених које треба да има сваки послодавац како би имао обавезу да донесе правилник о раду. . Ипак, саветујемо да уколико имаш већи број запослених или радно ангажованих лица размотриш доношење правилника како би се поједноставила садржина уговора о раду, а уједно и детаљније уредила сва релевантна питања за радноправни статус твојих запослених, односно радно ангажованих лица.

 

Питања која можеш регулисати правилником о раду су:

 • како се заснива радни однос са запосленима (на који начин се утврђују услови за заснивање радног односа са запосленим, који услови за заснивање радног односа треба да буду испуњени, ко доноси одлуку о заснивању радног односа са запосленим и ко закључује уговор о раду са запосленим);
 • радно време, одмори и одсуства (колико је радно време запослених на недељном нивоу, колико дана траје радна недеља, колико сати дневно траје радно време, колико траје одмор запосленог на дневном, недељном и годишњем нивоу, начин на који запослени може да користи годишњи одмор, у којим случајевима запослени може да користи одсуства);
 • прековремени рад (у којим случајевима запослени имају обавезу да раде прековремено, колико прековремени рад може најдуже сати да траје на недељном нивоу и колико запослени може најдуже сати у току дана да ради, укључујући прековремени рад);
 • заштита запослених – овај део правилника се односи пре свега на твоје обавезе у смислу пружања запосленом безбедних услова за рад, потенцијално додатне заштите запослених у смислу ангажовања одређене регистроване здравствене установе која ће пружати услуге здравствене заштите запосленима, право запослених да изврши увид у документе који се односе на њега и да тражи исправку података у вези са њим, заштита личних података запослених (линк   за више информација), права за време трудноће;
 • зарада, начин одређења зараде, услови и обим повећања зараде, друга примања, право на накнаду трошкова;
 • престанак запошљавања, реализације и заштите запослених;
 • забрана конкуренције;
 • у којим случајевима запослени има обавезу да ти надокнади штету;
 • која права и обавезе има запослени у вези са коришћењем службених возила, телефона и рачунара; и
 • друга питања од значаја за запослене и послодавце.