Калкулатор паушалног пореза

Размишљаш о уговору о раду на одређено време?

Уговор на одређено време закључује се у ситуацијама када је трајање радног односа унапред одређено на основу објективних разлога као што је рок или наступање неког догађаја. Радни однос на одређено време са истим запосленим (независно од тога да ли се успоставља на основу једног или више уговора о раду) не може трајати дуже од 2 године, изузев:

  • ако је то потребно због замене привремено одсутног запосленог, до његовог повратка
  • за рад на пројекту чије је време унапред одређено, најдуже до завршетка пројекта
  • са страним држављанином, на основу дозволе за рад у складу са законом, најдуже до истека рока на који је издата дозвола
  • за рад на пословима код новооснованог послодавца чији упис у регистар код надлежног органа у моменту закључења уговора о раду није старији од једне године, на време чије укупно трајање није дуже од 36 месеци
  • са незапосленим коме до испуњења једног од услова за остваривање права на старосну пензију недостаје до пет година, најдуже до испуњења услова, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању

Пример: Истекло је време трајања уговора о раду на одређено време јер се завршио пројекат. Ипак, планирам нови пројекат и желим да запослим лице које је већ обављало сличне послове на првом пројекту? Да ли могу да га запослим на одређено време?

Одговор на ово питање је потврдан. Ипак, имај у виду да пројекти које спроводиш у свом пословању подразумевају испуњење ових услова (линк до следећег наслова). Уколико потребе твог бизниса захтевају континуитет тог радног места и подразумевају константан ангажман лица на одређеним пословима независно од потреба конкретног пројекта, услов за ангажовање лица на одређено време на основу потреба конкретног пројекта неће бити испуњен и уговор с овим лицем може да траје најдуже 2 године.