Калкулатор паушалног пореза

Обавеза запошљавања особе задужене за контролу забране пушења

Непходно је да у свом угоститељском објекту имаш лице које ће да буде одговорно за контролу забране пушења.Ово лице може да спроведе забрану пушења у свим просторијама угоститељског објекта. Ово лице може да задужи додатне запослене да у његово име и за његов рачун контролишу поменуту забрану.

Потребно је да се на једном или више видних места у угоститељском објекту истакне име одговорног лица, заједно са подацима о месту где се то лице налази и његовим контакт телефоном.   

Потребно је да одговорно лице упознаш са његовим обавезама које се састоје у:

  • надгледању и контроли забрани пушења, у складу са овим законом;

  • усменом налању прекршиоцу забране пушења да престане с пушењем у простору за који је то лице задужено, као и предузимању мера да се из тог простора удаљи лице које и после усменог налога не престане са пушење;

  • покретању, односно предлагању покретања поступка за утврђивање повреде радне дисциплине у складу са законом или општим актом послодавца, против лица које је запослено код тебе, а које је прекршило забрану пушења; и

  • састављању извештаја о повреди забране пушења (овај извештај се чува најмање 12 месеци од дана сачињавања и мора да се да на увид на захтев послодавца, надлежног инспектора или државног органа).