Калкулатор паушалног пореза

Шта треба да знаш кад започињеш пословање предузетник–како да знаш који порески модел одговара?

Први начин на који предузетник може бити опорезован јесте паушално опорезивање. Ако се одлучиш да будеш предузетник паушалац нећеш имати обавезу да водиш пословне књиге као ни да предајеш завршни рачун Пореској управи. Пореска управа ће ти сама одредити основицу за опорезивање за одређену годину, те ће ти износ пореза у конкретној години увек бити исти, независно од промета који ћеш да оствариш. Порезе и доприносе ћеш морати да плаћаш сваког месеца.

Друга два начина на који предузетник може бити опорезован јесу самоопорезивање и лична зарада. У оба случаја предузетник је дужан да води пословне књиге и предаје завршни рачун. На основу пословних књига и завршног рачуна, односно стварног стања ствари, Пореска управа одређује основицу за опорезивање. Са једне стране код самоопорезивања се на основу остварене добити одређује износ доприноса, док са друге стране код личне зараде сам предузетник одређује њен износ који се онда одражава на износ доприноса.

Често се дешава да си већ у радном односу код послодавца а сматраш да имаш сјајну бизнис идеју и желиш да је оствариш као предузетник. Међутим, ниси сигуран како ће се нови бизнис развијати а не желиш да даш отказ и останеш без својих редовних примања. Могуће је да и даље останеш у радном односу код послодавца и да се региструјеш као предузетник. Погодност ове опције је што ћеш као предузетник тада бити обавезан да плаћаш порез и само доприносе за обавезно пензијско и инвалидско осигурање. Препорука је да увек консултујеш правног саветника и рачуновођу који ће ти помоћи да на најбољи начин помоћи да одабереш одговараћи модел пословања.

Предузетник
паушалац 
Предузетник са самоопорезивањем
стварног прихода 
Предузетник са исплатом
личне зараде 

– мораш да испуњаваш тест самосталности
– промет на годишњем нивоу не прелази 6.000.000 динара

– износ пореза није везан за добит већ се порез плаћа на паушално утврђену основицу, коју ти прописује држава (износ пореза који ћеш да плаћаш као паушалац можеш да процениш коришћењем калкулатора Пореске управе

– не постоји обавеза обавеза вођења пословних књига

 Овај порески модел је најпрактичнији и биће одговарајући за твоје пословање, Ако ти финансијска рачуница покаже да твоји пројектовани приходи у задовољавајућој мери превазиле процењене порезе и доприносе.

– мораш да испуњаваш тест самосталности
– порез на доходак и доприноси за социјална давања се плаћају на износ који представља разлику између прихода и рашода

– постоји обавеза вођења пословних књига, које повлачи правдање сваког трошка

 Овај порески модел ће бити одговарајући за твоје пословање само Ако не остварујеш значајнији износ прихода или твоје пословање не остварује сталне приходе, већ износ прихода осцилира зависно од месеца.

– мораш да испуњаваш тест самосталности
– порез на доходак се плаћа на разлику између прихода и рашода умањену за зараду предузетника

– доприноси за социјална давања се плаћају на зараду предузетника

– постоји обавеза вођења пословних књига, које повлачи правдање сваког трошка

 Овај порески модел ће бити одговарајући за твоје пословање Ако остварујеш виши износ прихода и имаш могућност да себи по том основу исплаћујеш зараду, лако располажеш са истом, уз истовремено подизање своје кредитне способности као физичког лица

НАКОН ОСНИВАЊА ИМАШ РОК ОД 15 ДАНА ДА ПОДНЕСЕШ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ. ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ МОРАШ ДА СЕ ОДЛУЧИШ ЗА ЈЕДАН ОД ТРИ НАЧИНА ОПОРЕЗИВАЊА.

Предузетник паушалац
Први начин на који предузетник може бити опорезован јесте паушално опорезивање. Уколико се одлучиш да будеш предузетник паушалац нећеш имати обавезу да водиш пословне књиге, као ни да предајеш завршни рачун Пореској управи. Пореска управа ће ти сама одредити основицу за опорезивање за одређену годину, те ће ти износ пореза у конкретној години увек бити исти, независно од промета који ћеш да оствариш. Пореза и доприносе ћеш морати да плаћаш сваког месеца.

Паушално опорезивање је практично и не ствара додатне трошкове будући да не захтева вођење пословних књига и предавање завршног рачуна. Ипак, не могу сви предузетици бити паушално опорезовани. Да би могао да се пријавиш на паушално опорезивање као предузетник који послује у области компјутерског програмирања, потребно је да се испуне следећи услови:
    1) да у твоју делатност не улажу друга лица;
    2) да твој промет у протеклој години, односно твој пројектовани промет након што отпочнеш пословање не прелази 6.000.000 динара;
    3) да ниси евидентиран као обвезник ПДВ-а.

Захтев за паушално опорезивање се подноси електронски на сајту Пореске управе  која у кратком року издаје решење за порез на доходак грађана и решење за обавезно социјално осигурање, које је доступно на Порталу Пореске управе. За приступ решењу Пореске управе на Порталу, потребно је да поседујеш квалификовани електронски сертификат.

Да би био сигуран да је овај модел опорезивања најбољи за тебе, предлажемо ти да направиш финансијски план са пројектованим приходима на основу ког ћеш моћи да одредиш:
    • износ својих прихода у наредној години (који не сме да прелази 6.000.000 динара);
    • континуитет прихода (да ли износ прихода у задовољавајућој мери превазилази порез који ћеш плаћати на пројектовани приход, а порез можеш да процениш коришћењем калкулатора Пореске управе или ти је исплативије да порез плаћаш самоопорезивањем стварног прихода).

Prilikom izbora pretežne delatnosti svog poslovanja pod kojom ćeš biti registrovan, uzmi u obzir da je ona jedan od faktora za određivanje osnovice za plaćanje paušalnog prihoda. Takođe, imaj u vidu da visina paušalnog poreza varira i u zavisnosti od opštine na kojoj ćeš da registruješ svoju preduzetničku radnju.

Предузетник са самоопорезивањем стварног прихода

У овом случају, основица за плаћање пореза се одређује као разлика између прихода и рашода предузетника на месечном нивоу. На тај износ се плаћа:
    • порез на приход од самосталне делатности у износу од 10%;
    • допринос за обавезно социјално осигурање (за обавезно пензијско и инвалидско осигурање - 25%; за обавезно здравствено осигурање - 10,3%; за осигурање за случај незапослености - 0,75%).

Износ доприноса за обавезно социјално осигурање, независно од оствареног дохотка у том месецу, мораш да платиш бар на најнижу основицу утврђену у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање, Најнижа основица за уплату доприноса за лица укључена у обавезно осигурање се мења сваке године у складу са критеријумима прописаним наведеним законом. У било ком тренутку можеш да се информишеш о важећим износима основице на интернет страници Републичког завода за пензијско и инвалидско осигурање.


Када разматраш ову опцију, имај у виду следеће:
    • У случају да желиш да организујеш своје пословање у форми предузетника са самоопорезивањем, порезе и доприносе ћеш плаћати на цео износ дохотка које оствариш у одређеном месецу;
    • Предузетници са самоопорезивањем стварног прихода имају обавезу вођења пословних књига

Овај порески модел ће бити одговарајући за твоје пословање само уколико не остварујеш значајнији износ прихода или твоје пословање не остварује сталне приходе, већ износ прихода осцилира зависно од месеца. 

Предузетник са исплатом личне зараде

У овом случају, основица за плаћање пореза се одређује као разлика између прихода и рашода предузетника на месечном нивоу умањена за износ зараде. На тај износ се плаћа:
    • порез на приход од самосталне делатности у износу од 10%;
    • допринос за обавезно социјално осигурање (за обавезно пензијско и инвалидско осигурање - 25%; за обавезно здравствено осигурање - 10,3%; за осигурање за случај незапослености - 0,75%).

Разлика овог модела опорезивања у односу на предузетника са самоопорезивањем је у томе што се опорезиви износ на добит од пословања умањује за износ исплаћених зарада и на тако одређену основицу се плаћа 10% пореза.

Када разматраш ову опцију, имај у виду следеће:
    • У случају да желиш да организујеш своје пословање у форми предузетника са исплатом личне зараде, износ зараде ће за сврхе утврђивања основице за плаћање пореза на доходак бити признато као трошак, што значи да ће се основица за плаћање пореза умањити за тај износ;
    • Износ који се плаћа по основу обавезног социјалног осигурања плаћа се на износ зараде (не на целокупан износ дохотка као у случају предузетника са исплатом личне зараде)
    • Постоји обавеза вођења пословних књига.

Овај порески модел ће бити прикладан за твоје пословање уколико остварујеш виши износ прихода и имаш могућност да себи по том основу исплаћујеш зараду.