Калкулатор паушалног пореза

Који су наредни кораци када стигне пријава потраживања?

Након што се објави оглас о покретању ликвидације, повериоци ће почети да достављају своје пријаве потраживања. У обавези си да све приспеле пријаве евидентираш у листу пријављених потраживања и да сачиниш листу признатих и оспорених потраживања.

У ову листу мораш да евидентираш и потраживања повериоца:

  • чије је потраживање утврђено извршном исправом (извршна судска одлука или поравнање, уговор о хипотеци, извод из Регистра залоге и друге извршне исправе у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу),
  • у вези са тим чији захтев прописује против предузећа до почетка ликвидације,

Иако ти повериоци нису у обавези да пријаве потраживања, али се њихова потраживања сматрају аутоматски пријављеним.

Након што анализираш пристигле пријаве потраживања, у року од 30 дана од дана пријема, можеш да оспориш потраживање повериоца. Разлози оспоравања могу да буду различити – можда сматраш да потраживање уопште није настало (на пример, нису извршене услуге, није закључен уговор и сл.) или да постоји грешка у износу потраживања. У овом случају, мораш о томе у истом року да обавестиш повериоца уз образложење зато му оспораваш потраживање.

Привредно друштво Књига д.о.о. ти је пријавило потраживање у износу од 1.200 динара по основу купопродајног уговора који је закључило са друштвом, ради испоруке 10 примерака књиге чија је појединачна вредност 100 динара. С обзиром да је укупна вредност књига по уговору била 1.000 динара, поверилац је пријавио потраживање које превазилази уговорени износ. У овом случају, потребно је да у року од 30 дана од пријема пријаве потраживања писаним путем оспориш потраживање у износу од 200 динара уз навођење разлога за то оспоравање.

Када поверилац прими обавештење да си му оспорио потраживање, има рок од 15 дана од дана пријема обавештења о оспоравању да покрене поступак пред надлежним судом и да те у истом року о томе писаним путем обавести. У супротном, тај поверилац губи право да наплати потраживање.