Калкулатор паушалног пореза

Коју још документацију мораш да припремиш у току ликвидације?

У току ликвидације друштво мора да припреми и поднесе надлежним органима одређену документацију на усвајање односно регистрацију, као и да поднесе пореске пријаве. Поред тога, како друштво више не сме да предузима нове послове у циљу обављања своје пословне делатности јер такво поступање представља привредни преступ који са собом повлачи новчане казне како за друштво тако и за одговорно лице  , потребно је да ликвидациони предузме послове потребне ради спровођења ликвидације. У том смислу, друштво треба да реализује закључене уговоре, раскине оне који нису нужни за друштво током ликвидације (попут различитих уговора о пружању услуга). С друге стране, можда буде потребно да ангажујеш лица за пружање одређених услуга које су неопходно за окончање ликвидације (попут услуга чувања документације и пословних књига друштва након брисања .

Треба напоменути и могућност да на основу документације коју треба да припремиш у току ликвидације (почетни ликвидациони биланс и почетни ликвидациони извештај, о којима ће детаљно бити речи касније) утврдиш да имовина друштва није довољна да се намире сва потраживања поверилаца. У том случају је друштво презадужено па, ликвидациони управник мора да надлежном суду поднесе предлог за покретање стечаја у року од 15 дана од дана састављања почетног ликвидационог биланса, односно почетног ликвидационог извештаја.

1. Почетни ликвидациони билансНајкасније 30 дана од дана почетка ликвидације, ликвидациони управник мора да састави почетни ликвидациони биланс као ванредни финансијски извештај. У пракси, овај биланс сачињава лице које води пословне књиге друштва, са стањем на дан који претходи покретању поступка ликвидације с обзиром да он треба да покаже стање имовине пре отпочињања ликвидације.

Тако састављени почетни ликвидациони биланс у истом року мора да поднесе скупштину, односно оснивачу на усвајање. Скупштина мора да донесе одлуку о усвајању почетног ликвидационог биланса у додатном року од 30 дана од дана када јој је поднет на усвајање.

Усвојени почетни ликвидациони биланс се подноси Агенцији за привредни регистар путем посебних апликација уз електронски потпис ликвидационог управника. Ако почетни ликвидациони биланс не буде благовремено достављен Агенцији за привредни регистар, покренуће се поступак принудне ликвидације  .

Најкасније 60 дана од дана покретања поступка ликвидације, морате да поднесете пореску пријаву и порески биланс за друштво са стањем на дан који претходи дану покретања поступка ликвидације, у чему ће помоћи рачуновођа.

2. Почетни ликвидациони извештај

Ликвидациони управник мора да састави почетни ликвидациони извештај најраније 90 дана (до када се по правилу објављује и оглас о покретању ликвидације), а најкасније 150 дана од дана почетка ликвидације (подсећамо те да је рок за пријаву потраживања 30 дана од дана истека периода трајања огласа,   и у истом року га подноси скупштини на усвајање.Почетни ликвидациони извештај садржи:

  • листу пријављених потраживања
  • листу признатих потраживања
  • листу оспорених потраживања са образложењем оспоравања
  • податак да ли је имовина друштва довољна за намирење свих обавеза друштва, укључујући и оспорена потраживања (потребно је имати у виду најнегативнији сценарио, где се сва оспорена потраживања сматрају признатим)
  • обезбеђење за спровођење ликвидације
  • време предвиђено за завршетак ликвидације (да може бити оквиран рок од неколико месеци уз напомену да је потребно да се испуне сви законом предвиђени услови)
  • друге чињенице од значаја за спровођење ликвидације

Скупштина доноси одлуку о усвајању почетног ликвидационог извештаја најкасније у року од 30 дана од дана када јој је ликвидациони управник поднео на усвајање. Тако усвојени почетни ликвидациони извештај треба да се региструје код Агенције за привредни регистар, у року од 15 дана од дана усвајања. Да би се извршио регистрацију, потребно је да Агенцији за привредни регистар поднесе следећа документа:

  • регистрациону пријаву регистрације почетног ликвидационог извештаја (Обавезни подаци + додатак 28)
  • усвојени почетни ликвидациони извештај, и
  • доказ о уплати накнаде за регистрацију и објаву докумената у износу од 1.000 динара

Ако усвојени почетни ликвидациони извештај не буде благовремено достављен Агенцији за привредни регистар, покренуће се поступак принудне ликвидације против друштва.  

Важно је да имаш у виду да ликвидациони управник не може да врши плаћања ради намирења поверилаца нити са исплатама чланова друштва пре него што се изврши регистрација почетног ликвидационог извештаја. Изузетак представља плаћање обавеза из текућег пословања друштва (трошкови комуналних услуга, закуп, интернет…). Међутим, чак и уколико ликвидациони управник ступи супротно овој одредби, не постоји прекршајна ни грађанскоправна санкција. Једина санкција може да буде разрешење ликвидационог управника

3. Годишњи ликвидациони извештајРазличите околности могу довести до тога да се ликвидација не оконча у току исте године у којој је започета. Штавише, уколико си ликвидацију покренуо у другој половини календарске године, у пракси у великим шансама да ће се та ликвидација наставити у наредној години.

Уколико се ликвидација не оконча у току године у којој је започета, ликвидациони управник мора да припреми годишње ликвидационе извештаје о својим радњама, са образложењем разлога због којих ликвидација није завршена. Након што припреми годишњи ликвидациони извештај, ликвидациони управик извештај подноси скупштини на усвајање, најкасније у року од шест месеци по истеку сваке пословне године, тј. до 30. јуна наредне године. Тако усвојени годишњи ликвидациони извештај треба да се региструје код Агенције за привредни регистар, у року од 15 дана од дана усвајања а поступак регистрације је идентичан поступак регистрације и објављивања почетног ликвидационог извештаја.

Уколико се ликвидација настави у наредној календарској години, потребно је да поднесеш и пореску пријаву и порески биланс за друштво са стањем на дан 31. децембра текуће године, у року од 180 дана од дана истека периода за који се утврђује порез.