Калкулатор паушалног пореза

Правилник о организацији и систематизацији радних места

Овај правилник треба да одражава унутрашњу организацију твог бизниса. У њему треба да наведеш:

 

  • Све секторе и одељења који чине твоју организацију (нпр. сектор за финансије и администрацију, ХР сектор, правно одељење, одељење оперативе и сл.)
  • дређење врста послова које запослени обављају за тебе – навођење радних места и задужења запослених који су на њима запослени
  • услове које треба да испуне запослени да би их ангажовао – у овом случају се не мисли на опште услове, него на услове који су специфични за одређено радно место (нпр. врста и степен стручне спреме, радно искуство, додатна усавршавања)
  • друга питања која су битна за твоју организацију (нпр. број запослених на конкретном радном месту)

    Правилник доноси директор у друштву са ограниченом одговорношћу односно предузетник (или лице које овласте).

Правилник доноси директор у друштву са ограниченом одговорношћу односно предузетник (или лице које овласте).