Калкулатор паушалног пореза

Додатне напомене уколико као ликвидационог управника именујеш лице које до тада није било законски заступник друштва

У случају да као ликвидациони управник буде именовано лице које до тада није било законски заступник друштва, потребно је да предузмеш неколико активности како би се ускладило пословање друштва:

  • Потребно је да то лице прибави квалификовани електронски потпис, уколико га већ не поседује. Квалификовани електронски потпис се користи за обављање радњи након покретања ликвидације (подношење ванредних финансијских извештаја) и за евидентирање стварног власника. Захтев за квалификовани електронски потпис подноси се електронским путем. Обавезно је лично присуство за преузимање квалификованог електронског потписа.
  • Уколико си пре ликвидације, као стварног власника у Централној евиденцији стварних власника евидентирао законског заступника, потребно је да у року од 15 дана од покретања ликвидације извршиш ново евидентирање података, сада за ликвидационог управника.
  • Банкама код којих имаш отворене рачуне мораш доставити образац овереног потписа ликвидационог управника као лица овлашћеног за заступање (ОП образац), оверен код јавног бележника и картон депонованих потписа ради располагања средствима на рачуну. Додатна документација која се прилаже може се разликовати од банке до банке.