Калкулатор паушалног пореза

Специфичности малопродајног објекта који се баве продајом прехрамбених производа

Како су малопродајни објекти који се претежно баве троговином прехрамбених производа уједно и најзаступљенија врста малопродајних објеката на нашем тржишту, на овом месту ћемо ти указати на најважније особине, услове које ова врста продајних објеката треба да испуни и обавезе са којима требаш да ускладиш своје пословање.

Пре свега, продајни простори требају да буду конструисани и смештени и одржавани на начин на који се спречава ризик од контаминације, уз испуњавање свих хигијенских и техничких стандарда.

Тако, твој продајни објекат треба да има на располагању просторије и опрему за одржавање личне хигијене, уз испуњавање услова за чишћење, дезинфекцију радних просторија, одеће и опреме, као и услова за одржавање и праћење температуре.

Свакако, не заборави да сви наведени услови важе и за просторије у којима се складишти храна коју продајеш.

Додатно, обавезан си и да на адекватан начин обавештаваш потрошаче о свим релевантним информацијама о храни, на начин на којима се они неће о обмањивати – информације треба да јасне, лако доступне и разумљиве крајњим корисницима. За списак свих информација које требаш да обезбедиш, иди на  .

Информације можеш да обезбедиш на различите начине – остављајући их на амбалажи, етикети, омоту, амбалажи, или на било који други адекватан начин, укључујући и средства савремене технологије или вербалном комуникацијом.

Оно што је битно разликовати јесте који субјекат у пословању се може сматрати директно одговорним за одређени тип информације о храни. Тако, за генералне информације о храни, одговоран је субјект у пословању храном под чијим се пословним именом храна ставља у промет, или пак увозник за храну која није произведена у Републици Србији. За разлику од упаковане хране, за информације о неупакованој храни је одговоран пословни субјект који пакује храну на месту продаје купцу.

Уколико се бавиш продајом хране посредно (на пример, снабдеваш храном друге пословне субјекте који даље имају директан контакт са потрошачима), потребно је да њима доставиш довољно информација како би они правилно могли да декларишу крајњим корисницима – купцима.

Како из досадашњег текста можеш да видиш значај и детаљност прописа којима је уређена трговина прехрамбеним производима, за детаљније појашњење о свим елементима декларације и означавања хране приликом продаје, иди на следећи  .

Потребно је и да сагледаш обавезе које имаш уколико се бавиш продајом хране средствима комуникације на даљину, о чијем организовању пословање можеш прочитати кликом на следећи  . Потребно је да потрошачу, уз информације о року трајања хране, доставиш и пропратни документ са свим релевантним информацијама за купце, и то тако да сви подаци купцу буду доступни у тренутку испоруке хране.

Још једно релевантно питање са којим је потребно да се упознаш тиче се рока трајања хране. За почетак, рок трајања хране представља датум до ког храна задржава своја карактеристична својства при одгварајућем чувању и складиштењу. Најчешће је рок трајања истакнут на самој амбалажи хране и наводи се речима „најбоље употребити до..“ или „најбоље употребити до краја..“, после којих се наводи одговарајући датум

На крају, уколико и поред свих испуњених процедура за усклађивање пословања са претходно наведеним обавезама, основано сумњаш или утврдиш да је у било којој фази промета храном дошло до повреде услова за безбедност хране, дужан си да одмах покренеш поступак за повлачење предметне хране из промета и о томе обавестиш Министарство здравља и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, као и потрошаче о разлогу повлачења хране, и додатно захтеваш да ти поврате храну која им је већ испоручена, а није безбедна за конзумирање, уколико се другим мерама не може постићи одговарајући ниво заштите здравља.

На самом крају, упознаћемо те и са обавезом регистровања у један посебан регистар, који се води при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Централни регистар објеката. Обавеза регистрације у овај регистар предвиђена је за све субјекте који се баве производњом и/или прометом хране. Овај регистар се води електронски и пријаву за регистрацију подносиш горе наведеном министарству. Регистрцијом пред овим регистром стичеш статус привредног субјекта којем је одобрено пословање храном, на основу претходно спроведених провера испуњености услова прописаних прописима о безбедности хране. За више информација о овом регистру, посети следеће ЛИНКОВЕ –  и  .