Калкулатор паушалног пореза

Ако је твоје пословање заштићено на други начин (правом интелектуалне својине, забраном конкуренције), зашто би закључивао уговор о поверљивости?

Најпожељније је комбиновање неколико врста заштите, где је то применљиво, имајући у виду да се зависно од врсте заштите у питању, разликује и степен заштите и њено трајање. Комбиновање заштите може подразумевати и неколико различитих сегмената истог заштитног објекта.

Такође, разликују се и фазе у којима је пожељно посегнути за наведеним облицима заштите. Уговор о поверљивости може се закључити (а у пракси је најчешће то и случај) пре успостављања пословне сарадње. Заштита на основу уговора о поверљивости је стога мањег интензитета (штити од саопштавања али не и од употребе поверљиве информације од стране лица које ју је примило), али се стога њено трајање може протезати у значајном временском периоду. Овај временски период зависи од случаја до случаја, а највише зависи од преговарачке моћи уговорних страна.

Стога, приликом регулисања свог уговорног односа са сарадницима (уговором о раду, уговора о делу, уговора о привременим и повереним пословима), уговор о поверљивости је незаобилазан део свеобухватног регулисања ових односа и заштите пословања.

008-frizeri-ugovor-o-poverljivosti.png