Калкулатор паушалног пореза

Додатна заштита потрошача из уговора о пружању услуга – квалитет услуге, додатни радови и саобразност услуге

Постоје и додатни захтеви које регулатива поставља теби као послодавцу у сфери пословања која се примарно бави пружањем услуга.

Пре свега, потребно је да се уреде питања материјала који употребљаваш приликом пружања молерске услуге или услуге керамичарских радова.

Тако, уколико је уговорено да пружиш одређену услугу од сопственог материјала чији квалитет није унапред уговорен, дужан си да приликом пружања услуге употребиш материјал средњег квалитета.

Уколико је другачије уговорено, бићеш одговоран за штету насталу од недостатка материјала обезбеђеног од стране наручиоца, који си приметио или је требало да приметиш, а пропустио си да наручиоца о томе обавестиш/упозориш.

У ситуацији када, и поред твог упозорења на недостатке у квалитету материјала обезбеђеног од стране наручиоца, он захтева пружање услуге од истог, дужан си да поступиш по његовом налогу, изузев уколико је очигледно да материјал није подобан за пружање услуге или да употребом таквог материјала можеш да угрозиш своју репутацију на тржишту, у ком случају можеш да раскинеш уговор.

У случају указивања потребе за додатним радом, дужан си да прибавиш сагласност наручиоца за његово обављање. Искључиво у ситуацији у којој не можеш да прибавиш његову сагласност, а цена додатног рада је незнатно виша у односу на уговорену цену услуге, односно прорачун, моћи ћеш да обавиш додатан рад.

Изузетак од ове ситуације постоји када је уговором одређена највиша цена извршења услуге, а није могуће прибавити сагласност наручиоца за обављање додатног рада у примереном року.

Као релевантно питање се поставља и саобразност услуге уговореној. Тако, услуга неће бити саобразна уколико:

  1. по садржини, квалитету и сврси не одговара опису који си пре закључења уговора огласио,

  2. не одговара опису услуге који си дао приликом пружања услуге под условом да је то могло да утиче на економску одлуку наручиоца,

  3. нема посебна својства која је захтевао наручилац, а која су теби била или морала бити позната у тренутку закључења уговора,

  4. нема редовна својства услуга исте врсте,

  5. не одговара очекивањима која су основна са обзиром на природу услуге и јавна обећања у погледу посебних својстава услуга, а нарочито у ситуацији уколико су учињена огласом, и

  6. по садржини, квалитету и сврси не одговарају опису који је пре закључења уговора, огласом или на други сличан начин дало треће лице у твоје име.

Ипак, нећеш бити одговоран за несаобразност услуге уколико:

  1. ниси знао или ниси морао да знаш да је треће лице дало опис услуге у твоје име,

  2. уколико је неодговарајући опис из тачке 1. благовремено исправљен.

Наручилац може да захтева од тебе да извршиш саобразну услугу. У ситуацији у којој то није могуће или је противправно, може да дође до раскида уговора на захтев наручиоца. Уколико би извршење саобразне услуге представљало несразмерно оптерећење за тебе, могуће је захтевати умањење цене или раскид уговора.