Калкулатор паушалног пореза

Шта да радиш ако у току ликвидације одлучиш да ипак желиш да наставиш пословање?

Ако из било ког разлога желиш да одустанеш од ликвидације и да наставиш пословање друштва, постоји могућност да се ликвидација оконча, уз испуњења одређених услова. Битно је да разликујеш обуставу ликвидације од окончања ликвидације. Након обуставе, друштво наставља своје пословање и враћа се у „активан статус“, док се након окончања ликвидације друштво брише из регистра привредних друштава код Агенције за привредне регистре.

Ликвидацију можете обуставити само у случају:

  • да је друштво намирило у потпуности све повериоце, независно од тога да ли су тим повериоцима потраживања оспорена или призната,

  • да није отказало уговор о раду било ком запосленом по основу ликвидације, и

  • да друштво није отпочело са исплатама члановима друштва (ради се о исплатама које се односе на враћање уложеног, не на исплате које се врше по неком другом основу).

Да би се ликвидација обуставила, потребно је да одлуку о обустави донесе скупштина друштва, на исти начин како је иницијално донета одука о ликвидацији (ЛИНК за детаљније објашњење). Имајући у виду обавезне услове за обуставу ликвидације, скупштина друштва не може да донесе одлуку о обустави ликвидације пре истека рока за пријаву потраживања и њихово оспоравање, што износи укупно најмање 120 дана од дана покретања поступка (овај рок може бити много дужи, нарочито уколико дође до промене адресе седишта или адресе за пријем поште у току ликвидације –  за детаљније објашњење).

Одлука о суспензији ликвидације мора да укључује:

  • именовање законског заступника друштва (с обзиром да престају овлашћења ликвидационог управника), и

  • изјаву ликвидационог управника да су сви повериоци намирени у потпуности и да Друштво није отпочело са исплатама члановима друштва (ако друштво има више ликвидационих управника, они изјаву дају заједнички).

С обзиром да је неопходно се је одлука о обустави ликвидације региструје, потребно је да Агенцији за привредне регистре поднесеш следећа документа:

  • пријаву за обуставу ликвидације (Обавезни подаци + додатак 22 + додатак 28  ,

  • одлуку скупштине о обустави ликвидације,

  • доказ о уплати накнаде за регистрацију промене података у износу од 3.100 динара и накнаде за објаву и регистрацију 3.100 динара.

Након обуставе поступка ликвидације, законски и правни капацитет који је стечен пре почетка ликвидације враћа се друштву, а пословно име друштва биће избрисано са ознаком "у ликвидацији".

У року од 60 дана од дана обуставе поступка ликвидације, потребно је да поднесеш пореску пријаву и порески биланс са стањем на дан обуставе поступка ликвидације.