Калкулатор паушалног пореза

Инспекција рада

Осим контроле твог пословања од стране пореског инспектора, можеш да очекујеш и вршење увида у документацију у области радних односа, као и контролу твог пословања у овој области од инспектора за рад.
У вршењу контроле, надлежни инспектор има следећа права:

 • право увида у опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију
 • утврђивања идентитета лица која се затекну на раду у твојим пословним просторијама и узимање изјава од одговорних лица, запослених и других лица која се затекну на раду у твојим пословним просторијама
 • вршења контроле да ли је извршена пријава на обавезно социјално осигурање, на основу података из Централног регистра обавезног социјалног осигурања
 • прегледања пословних просторија
 • налагања превентивних и других мера ради спречавања повреда закона

налагања превентивних и других мера ради спречавања повреда законаa

 • може да донесе решење којим ће ти наложити да у одређеном року отклониш утврђене повреде закона или правилника и уговора о раду који си закључио са својим запосленима
 • може да покрене прекршајни поступак

Oсим поступања у складу са налогом инспектора, у случају да је инспектор утврдио неправилности у твом пословању, имаш обавезу да обавестиш инспекцију о отклањању утврђених неправилности у року од 15 дана од истека рока за исправљање неправилности.

Посебно овлашћење инспектора рада у случају повреде права запосленог отказом уговора о раду
Уколико је послодавац отказом повредио неко од права запослених, инспектор рада може одложити извршење решења о отказу уговора о раду, под условом да је:

 • запослени покренуо поступак пред судом
 • поднео одговарајући захтев инспектору рада у року од 15 дана од покретања поступка пред судом и
 • да је повреда права запосленог отказом очигледна

Инспектор рада је дужан да донесе решење о одлагању дејства решења о отказу уговора о раду у року од 30 дана од дана подношења захтева запосленог. Против решења, и запослени и послодавац могу изјавити жалбу Министру за рад, борачка и социјална питања („Министар за рад“) у року од 8 дана од дана достављања решења инспектора рада, с тим да жалба неће одложити дејство решења које је инспектор донео. Министар за рад мора одлучити по жалби у року од 30 дана од пријема жалбе. На основу решења које Министар за рад доноси по овом основу није могуће покренути даљи поступак за испитивање овог решења пред судом.
У случају спречавања или онемогућавања инспектора рада у вршењу инспекцијског надзора или непоступања у складу са његовим налозима, инспектор може покренути прекршајни поступак за изрицање следећих казни:

 • 800.000 до 2.000.000 динара за послодавца – друштво са ограниченом одговорношћу
 • 50.000 до 100.000 динара за директора у друштву са ограниченом одговорношћу против којег је покренут поступак и
 • 300.000 до 500.000 динара за предузетника