Калкулатор паушалног пореза

Инспекција рада

Осим контроле твог пословања од стране пореског инспектора, можеш да очекујеш и вршење увида у документацију у области радних односа, као и контролу твог пословања у овој области од инспектора за рад.У вршењу контроле, надлежни инспектор има следећа права:

 • право увида у опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију
 • утврђивања идентитета лица која се затекну на раду у твојим пословним просторијама и узимање изјава од одговорних лица, запослених и других лица која се затекну на раду у твојим пословним просторијама
 • вршења контроле да ли је извршена пријава на обавезно социјално осигурање, на основу података из Централног регистра обавезног социјалног осигурања
 • прегледања пословних просторија
 • налагања превентивних и других мера ради спречавања повреда закона

Надлежни инспектор има следећа овлашћења уколико се утврде неправилности:

 • може да донесе решење којим ће ти наложити да у одређеном року отклониш утврђене повреде закона или правилника и уговора о раду који си закључио са својим запосленима
 • може да покрене прекршајни поступак

Oсим поступања у складу са налогом инспектора, у случају да је инспектор утврдио неправилности у твом пословању, имаш обавезу да обавестиш инспекцију о отклањању утврђених неправилности у року од 15 дана од истека рока за исправљање неправилности.

 

Посебно овлашћење инспектора рада у случају повреде права запосленог отказом уговора о радуУколико је послодавац отказом повредио неко од права запослених, инспектор рада може одложити извршење решења о отказу уговора о раду, под условом да је:

 • запослени покренуо поступак пред судом
 • поднео одговарајући захтев инспектору рада у року од 15 дана од покретања поступка пред судом и
 • да је повреда права запосленог отказом очигледна

Инспектор рада је дужан да донесе решење о одлагању дејства решења о отказу уговора о раду у року од 30 дана од дана подношења захтева запосленог. Против решења, и запослени и послодавац могу изјавити жалбу Министру за рад, борачка и социјална питања („Министар за рад“) у року од 8 дана од дана достављања решења инспектора рада, с тим да жалба неће одложити дејство решења које је инспектор донео. Министар за рад мора одлучити по жалби у року од 30 дана од пријема жалбе. На основу решења које Министар за рад доноси по овом основу није могуће покренути даљи поступак за испитивање овог решења пред судом.У случају спречавања или онемогућавања инспектора рада у вршењу инспекцијског надзора или непоступања у складу са његовим налозима, инспектор може покренути прекршајни поступак за изрицање следећих казни:

 • 800.000 до 2.000.000 динара за послодавца – друштво са ограниченом одговорношћу
 • 50.000 до 100.000 динара за директора у друштву са ограниченом одговорношћу против којег је покренут поступак и
 • 300.000 до 500.000 динара за предузетника