Калкулатор паушалног пореза

Додатне обавезе послодавца

Поред свих набројаних обавеза које имаш, постоје и одређене специфичне и додатне обавезе на које би требао да обратиш пажњу уколико размишљаш о отварању угоститељског објекта.

Пре свега, указаћемо на обавезе које се уско тичу угоститељског објекта:

 1. На улазу у угоститељски објекат потребно је да видно истакнеш пословно име, седиште, матични број, а на улазу у огранак, односно издвојено место, пословно име, седиште, матични број и назив или ознаку огранка, односно издвојеног места;
 2. На улазу у угоститељски објекат неопходно је јасно истаћи назив угоститељског објекта и врсту угоститељског објекта, према претежној врсти услуга које се пружају у њему;

 3. На улазу у угоститељски објекат видно истакнеш прописано радно време и да га се у свом пословању придржаваш;

 4. Да сваку промену регистрованог податка о седишту и огранку, односно издвојеном месту пријавиш одговарајућем регистру у року од седам дана;

 5. Да при улазу у категорисани угоститељски објекат видно истакнеш ознаку категорије, односно посебног стандарда који се у њему пружа, утврђену решењем министра, односно надлежног органа јединице локалне самоуправе;

 6. Да у писаном, говорном, визуелном или електронском обавештавању тачно користиш врсту, а код објеката и категорију угоститељског објекта која му је одређена решењем министра, односно надлежног органа јединице локалне самоуправе;

 7. Да на истинит, јасан, разумљив и необмањујући начин обавештаваш кориснике услуга о услузи коју пружаш, у погледу врсте, начина пружања услуге, назначене цене и др.;

 8. Истакнеш цене хране, пића и напитака у ценовницима који морају бити доступни корисницима услуга у довољном броју примерака на сваком месту где се корисници услужују, односно да цене истакнеш на јасан и лако уочљив начин;

 9. Да се придржаваш истакнутих, односно на другом месту објављених цена;

  Цену истичеш у динарима (изузеци могу да постоје код пружања услуге путем електронске трговине – детаљније прочитај на  )

 10. Да за сваку пружену услугу издаш прописан рачун;

 11. Да утврдиш и обезбедиш норматив хране, пића и напитака које припрема и услужује и на захтев корисника услуга омогући увид у те нормативе, као и да услуге пружаш у одговарајућој количини према тим нормативима;

 12. Да обезбедиш норматив хране коју услужујеш, а која је на другом месту припремљена и на захтев корисника услуга омогућиш увид у тај норматив, као и да услуге пружаш у одговарајућој количини према том нормативу и

 13. Да пружање угоститељске услуге не условљаваш пружањем друге услуге, односно неким другим условом који је корисник услуга дужан да испуни.