Калкулатор паушалног пореза

Како се уређује однос између руковаоца и обрађивача - Уговор о обради података

Обрађивач података о личности је лице коме руковалац података поверава активности у вези са обрађивањем података – нпр. руковалац може обрађивати податке о личности прикупљањем, анализом података и њиховим груписањем, док хостинг тих података може поверити неком трећем лицу. Твој бизнис се може наћи и у улози руковаоца и у улози обрађивача података. Премда је за усклађивање са прописима о заштити података о личности одговоран руковалац подацима, обрађивач података такође има одређене обавезе, од којих је најважнија да регулише однос са руковаоцем уговором.

Садржај уговора о обради податка

У уговору између обрађивача и руковаоца мора бити јасно дефинисано да је обрађивач дужан да:

  • обрађује податке о личности искључиво на основу инструкција које му је дао руковалац писаним путем, укључујући и упутство у односу на преношење података о личности у друге државе или међународне организације;
  • обавести руковаоца уколико долази до преношења података;
  • омогући чување података о личности на поверљив начин регулисањем односа са лицем које је овлашћено да обрађује податке о личности;
  • обезбеди услове за безбедност података који су предмет обраде, а у случају повреде података о личности о томе обавести Повереника;
  • обради захтеве лица чији су подаци предмет обраде;
  • врати податке о личности руковаоцу након истека уговора између обрађивача и руковаоца, односно брисање података о личности након протека рока на који се чувају (обично након испуњења сврхе за коју су прикупљени);
  • води евиденцију обраде података; и
  • омогући контролисање његовог рада руковаоцу.