Калкулатор паушалног пореза

Цена

Цена по којој продајеш своје производе јесте једно од централних питања о којима требаш да размишљаш када доносиш одлуку о започињању овог бизниса. Формирање цена је на тржишту слободно, уз старање надлежних органа о стабилности тржишта и цена одговарајућим економским политикама.

За тебе као трговца, примарно постоји обавеза истицања продајне цене на несумњив и јасан начин, на самој роби или амбалажи робе. Уколико послујеш на продајном месту у који потрошач не може да уђе или се ради о трговини личним нуђењем, цену истичеш на видном месту у одговарајућем ценовнику.

Битно је да се дефинише и налин на који се обрачунава цена за одговарајућу врсту робе. Тако, за упаковану робу важи правило да се обрачунава сразмерно количини робе, док се неупакована роба мери у присуству потрошача, и обрачунава се по одговарајућој мерној јединици, уобичајној за ту врсту робе (нпр. килограм брашна, литар млека..)

Поред продајне цене, дужан си да истакнеш и јединичну цену – коначну цену, у коју је укључен и порез, која се такође истиче по мерној једини типичној за ту врсту робе.

Цена се истиче у динарима. Изузетно, уколико се ради о електронској трговини (више о овом модалитету пословања прочитај на  ), која је истовремено усмерена и на потрошаче из иностранства, можеш да цену истичеш и у страној валути и то тако што ћеш потрошачима оставити могућност избора жељене валуте.

Ипак, купцима се и у електронској трговини примарно приказује цена исказана у динарској противвредности.

Уколико у свом малопродајном објекту пружаш услуге у вредности преко 5.000 динара, дужан си да сачиниш и прорачун на трајном носачу записа на ком ћеш да извршиш спецификацију услуге.

Што се тиче рока плаћања, потребно је да знаш да потрошач није дужан да плати цену пре одобрења и прегледа пружене услуге. Уколико истом купцу истовремено наплаћујеш више услуга, пре плаћања треба да му доставиш спецификацију цене за сваку од извршених услуга појединачно.

Ипак, постоје и одредбе закона које штите и тебе као трговца. Уколико потрошач задоцни са плаћањем цене, можеш да обуставиш пружање услуге или испоруку робе све до уплате цене, о чему је потребно да потрошача претходно обавестиш.