Калкулатор паушалног пореза

Желиш да започнеш бизнис са својим партнерима – осим оснивачким актом, како још можеш да регулишеш ваш однос?

ДОО које је основано од стране више физичких и/или правних лица може имати, поред оснивачког акта (који је закључен у форми уговора о оснивању) и уговор чланова. Док је оснивачки акт обавезан за свако друштво са ограниченом одговорношћу, закључење уговора чланова препуштено је вољи самих чланова. Уговором чланова уређују се односи међу члановима, и он обавезује само оне чланове који су га потписали. У случају да су га потписали сви чланови ДОО он представља општи акт јер обавезује све чланове. Међутим,  уколико су уговор чланова потписали само одређени чланови ДОО, он обавезује само потписнике.

Уговором чланова могу се регулисати искључиво односи међу самим члановима, њиме се не могу регулисати односи са трећим лицима, нити односи чланова са самим ДОО. Овај уговор сачињава се у писаној форми али се потписи чланова не оверавају, нити се он региструје или објављује. Дакле, уговор чланова је уговор чија је садржина позната само оним члановима друштва који су га потписали.