Калкулатор паушалног пореза

Почетни ликвидациони извештај

Ликвидациони управник мора да састави почетни ликвидациони извештај најраније 90 дана (до када се по правилу објављује и оглас о покретању ликвидације), а најкасније 150 дана од дана почетка ликвидације (подсећамо те да је рок за пријаву потраживања 30 дана од дана истека периода трајања огласа  ) и у истом року га подноси скупштини на усвајање.

Почетни ликвидациони извештај садржи:

  • листу пријављених потраживања;

  • листу признатих потраживања;

  • листу оспорених потраживања са образложењем оспоравања;

  • податак да ли је имовина друштва довољна за намирење свих обавеза друштва, укључујући и оспорена потраживања (потребно је имати у виду најнегативнији сценарио, где се сва оспорена потраживања сматрају признатим);

  • неопходне радње за спровођење ликвидације;

  • време предвиђено за завршетак ликвидације (то може бити оквиран рок од неколико месеци уз напомену да је потребно да се испуне сви законом предвиђени услови); и

  • друге чињенице од значаја за спровођење ликвидације.

Скупштина доноси одлуку о усвајању почетног ликвидационог извештаја најкасније у року од 30 дана од дана када јој је ликвидациони управник поднео на усвајање. Тако усвојени почетни ликвидациони извештај треба да региструјеш код Агенције за привредне регистре, у року од 15 дана од дана усвајања. Да би извршио регистрацију, потребно је да Агенцији за привредне регистре поднесеш следећа документа:

  • регистрациону пријаву регистрације почетног ликвидационог извештаја (Обавезни подаци + додатак 28);

  • усвојени почетни ликвидациони извештај; и

  • доказ о уплати накнаде за регистрацију и објављивању докумената у износу од 1.000 динара.

Ако усвојени почетни ликвидациони извештај не буде благовремено достављен Агенцији за привредне регистре, покренуће се поступак принудне ликвидације против друштва (  за више информација).

Важно је да имаш у виду да ликвидациони управник не може да врши плаћања ради намирења поверилаца нити са исплатама члановима друштва пре него што се изврши регистрација почетног ликвидационог извештаја. Изузетак представља плаћање обавеза из текућег пословања друштва (трошкови комуналних услуга, закуп, интернет..). Међутим, чак и уколико ликвидациони управник поступи супротно овој одредби, не постоји прекршајна ни грађанскоправна санкција. Једина санкција може да буде разрешење ликвидационог управника ( за више информација).