Калкулатор паушалног пореза

Годишњи ликвидациони извештај

Различите околности могу довести до тога се ликвидација не оконча у току исте године у којој је започета. Штавише, уколико си ликвидацију покренуо у другој половини календарске године, у пракси у велике шансе да ће се та ликвидација наставити и у наредној години.

Уколико се ликвидација не оконча у току године у којој је започета, ликвидациони управник мора да припреми годишње ликвидационе извештаје о својим радњама, са образложењем разлога због којих ликвидација није завршена. Након што припреми годишњи ликвидациони извештај, ликвидациони управик извештај подноси скупштини на усвајање, најкасније у року од шест месеци по истеку сваке пословне године, тј. до 30. јуна наредне године. Тако усвојени годишњи ликвидациони извештај треба да региструјеш код Агенције за привредне регистре, у року од 15 дана од дана усвајања а поступак регистрације је идентичан поступку регистрације и објављивања почетног ликвидационог извештаја ( за више информација).

Уколико се ликвидација настави у наредној календарској години, потребно је да поднесеш и пореску пријаву и порески биланс за друштво са стањем на дан 31. децембра текуће године, у року од 180 дана од дана истека периода за који се утврђује порез.