Калкулатор паушалног пореза

Брисање предузетничке радње услед престанка обављања делатности

Брисање из регистратора по овом основу могуће је у два случаја:

  1. Због твоје одлуке да престанеш да послујеш;

  2. Услед испуњења законом прописаних услова за престанак твојих пословних активности.

Ако се брисање врши на основу твоје одлуке, потребно је да припремиш регистрациону пријаву коју можеш да нађеш на овом  и платиш таксу у износу од 1.300 РСД. Уз то, у тренутку подношења регистрационе пријаве не смеш да имаш неизмирене пореске обавезе и обавезе по основу доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, као ни обавезе у вези са плаћањем локалних комуналних такси, о чему треба да доставиш доказе у виду уверења надлежне јединице Пореске управе и надлежне пореске администрације локалне самоуправе. Уколико си регистрован у систему ПДВ-а, пре подношења регистрационе пријаве треба да се одјавиш из овог регистра.

Брисање у другом случају могуће је искључиво уколико су испуњени неки услови које прописује закон, а нарочито:

  1. смрт или губитак законских капацитета;

  2. истеком времена, ако си регистровао предузетничку радњу на одређено време;

  3. ако Народна банка Србије или Пореска управа поднесу предлог за брисање из регистра, под условом да је твој рачун без прекида у блокади дуже од две године;

  4. ако је правноснажном пресудом утврђена ништавост регистрације предузетника;

  5. ако ти је изречена мера забрана обављања делатности у неком поступку пред државним органима, а ти на основу тога не региструјеш у року од 30 дана прекид обављања делатности или не одјавиш делатност;

  6. ако је судском одлуком наложено брисање регистроване адресе твог седишта услед тога што немаш правни основ (власништво или закуп) за коришћење тог простора, а не региструјеш нову адресу у року од 30 дана од дана правноснажности те пресуде.

У неким случајевима, Агенција за привредне регистре може да ти да додатни рок да отклониш неправилности у свом пословању и избегнеш брисање из регистра. Ти случајеви обухватају ситуације под ц), е) и ф). Овај рок траје 90 дана и почиње да тече од дана када је Агенција за привредне регистре објавила да су се стекли услови за брисање из регистра. Уколико ни у том року не отклониш неправилности, надлежни регистратор има обавезу да донесе решење о брисању из регистра у року од 30 дана од истека рока за отклањање неправилности.