Калкулатор паушалног пореза

Одговорно лице

Да би пласирао на тржиште козметичке производе, потребно је да именујеш правно или физичко лице као одговорно лице у тој области.

Произвођачем се сматра правно лице, предузетник или физичко лице под чијим се именом или робном марком козметички производ ставља на тржиште, било да производ израђује сам или је за њега козметички производ пројектован или произведен. Додатно, како је регулатива из ове области обимна, детаљније ћемо ти објаснити и појам увозника и дистрибутера, како би могао лакше да разликујеш које обавезе и одговорност имају поменута лица поводом безбедности козметичког производа.

Увозником се сматра правно лице или предузетник (који је регистрован у Републици Србији), или физичко лице (са пребивалиштем у Републици Србији) које ставља на тржиште козметички производ из друге земље.

Дистрибутер је правно лице или предузетник (који је регистрован у Републици Србији), или физичко лице (са пребивалиштем у Републици Србији), које је укључено у ланац испоруке и које у оквиру своје делатности испоручује козметички производ, а није произвођач или увозник.

За козметички производ произведен у Републици Србији, а који потом није извезен и поново увезен у Републику Србију, одговорним лицем сматраће се произвођач чије седиште је у Републици Србији.Произвођач може, писмено овластити, као одговорно лице, лице основано у Републици Србији.За козметички производ произведен у Републици Србији, а који потом није извезен па поново увезен у Републику Србију, произвођач чије седиште је изван Републике Србије, писмено овлашћује као одговорно лице, лице основано у Републици Србији.За увозни козметички производ, сваки увозник сматраће се одговорним за козметички производ који пласира на тржиште. Увозник може писмено овластити, као одговорно лице, лице чије седиште је у Републици Србији.Дистрибутер се сматра одговорним лицем када ставља козметички производ на тржиште под својим именом или робном марком, или када измени производ који је већ стављен на тржиште, на начин који може утицати на његову усаглашеност са захтевима који за њега важе.

Како би ти било у потпуности јасно коју улогу одговорно лице има, у наставку следи преглед његових обавеза:

  • oдговорна лица обезбеђују усаглашеност са прописима којима се уређује област козметичких производа;

  • одговорна лица, уколико сматрају или имају разлога да верују да козметички производ који је пласиран на тржиште, није у складу са прописима, морају одмах предузети потребне корективне мере, како би се обезбедила усаглашеност тог производа, повукла га са тржишта, или опозвала од крајњег корисника, зависно од случаја;

  • када козметички производ представља ризик за здравље људи, одговорна лица су дужна да одмах обавесте надлежне државне органе држава чланица ЕУ у којој су тај производ учинили доступним, као и државе чланице ЕУ у којој је Досије са информацијама о производу  лако доступан, и детаљно образложе у чему се огледа неусклађеност и предузме корективне мере;

  • одговорна лица сарађују са Министарством надлежним за послове здравља (НАПОМЕНА – у даљем тексту ће се користити скраћени израз министарство) у свим активностима на уклањању ризика које представљају козметички производи које су испоручили на тржиште. Нарочито морају, поступајући по захтеву Министарства, да им доставе све потребне податке и документацију, који доказују усаглашености одређених аспеката производа;

  • да на захтев Министарства наведу идентитет дистрибутера које снабдевају козметичким производима - ова обавеза важи током периода од три године од датума када је серија појединачног козметичког производа испоручена дистрибутеру.

  • да обезбеди да приликом процене безбедности козметичког производа буде узета у обзир његова намена и изложеност појединачним састојцима у финалној формулацији, као и да редовно ажурира извештаје о безбедности козметичког производа додатним информацијама о козметичким производима након стављања на тржиште.