Калкулатор паушалног пореза

Који су разлози за покретање принудне ликвидације?

Принудна ликвидација покреће се ако:

 1. је друштво правноснажним актом изречена мера:
  1. забране обављања делатности,  а друштво неотпочне ликвидацију у року од 30 дана од дана правноснажности тог акта.
  2. забране обављања регистроване делатности, а друштво не региструје брисање, односно промену те делатности или не отпочне ликвидацију у року од 30 дана од дана правноснажности тог акта.
  3. одузиманја дозволе, лиценце или одобрења за обављање регистроване делатности, друштво не региструје брисање, односно промену те делатности или не отпочне ликвидацију у року од 30 дана од дана правноснажности тог акта.
 2. у року од 30 дана од дана истека времена на које је основано друштво, друштво не региструје продужење времена трајања друштва или у том року не отпочне ликвидацију
 3. купац стечајног дужника као правног лица не уплати недостајући износ до висине минималног основног капитала у року од шест месеци од дана обустављања поступка стечаја.
 4. је правноснажном пресудом утврђена ништавост регистрације оснивања или ништавост оснивачког акта друштва
 5. је правноснажном пресудом наложен престанак друштва, друштво у року од 30 дана од дана правноснажности пресуде не отпочне ликвидацију.
 6. друштво остане без законског или привременог заступника, а не региструје новог у року од три месеца од дана брисања законског, односно привременог заступника из регистра привредних субјеката.
 7. друштво у року од 30 дана од дана коначности акта надлежног органа којим је одбачена пријава регистрације промене адресе седишта, не региструје нову адресу седишта
 8. друштво у ликвидацији остане без ликвидационог управника, а не региструје новог у року од три месеца од дана брисања ликвидационог управника из регистра привредних субјеката   
 9. усвојени почетни ликвидациони извештај не буде достављен регистру привредних субјеката  
 10. друштво не достави надлежном регистру годишње финансијске извештаје до краја претходне пословне године за две узастопне пословне години које претходе године у којој се подносе финансијски извештаји
 11. друштво не достави надлежном регистру почетни ликвидациони биланс у складу са законом којим се уређује рачуноводство  
 12. друштво у року од 30 дана од дана правноснажности пресуде којом се налаже брисање регистроване адресе седиште члана не региструје нову адресу седишта.
 13. друштво прекршилац у року од 30 дана од правноснажности пресуде којом се налаже промена назива друштва прекршиоца не изврши промену назива.
 14. у другим случајевима предвиђеним законом

Разлози за принудну ликвидацију из тачке. 1), 4), 5), 10), 12) и 13) су разлози које не можеш да отклониш.