Калкулатор паушалног пореза

Обавеза да сваком запосленом обезбедиш да посао за тебе обавља у сигурним условима

Како смо већ напоменули, као власник аутомеханичарске радње, у свом пословању користиш радну опрему и средства (нпр. опрема, уређаји, алат, радне машине...) чије коришћење може да доведе до повећаног ризика по здравље твојих запослених. Шта то значи у твом случају?

  1. Да би запослио одређено лице у својој аутомеханичарској радњи, потребно је да то лице претходно прибави потврду о утврђеној здравственој способности за рад од стране надлежне здравствене организације. Додатно, запослени мора да испуњава и одређене стандарде који се тичу психофизичке способности и година живота (нпр. по правилу, не би могао да запослиш лице млађе од 18 година уколико би се налазом здравственог органа утврдило да би то могло да има штетне последице по његово психофизичко стање).

  2. Пре свега, дужан си да својим запосленима који раде на нарочито тешким, напорним и за здравље штетним пословима, на којима и поред примене регуларних мера безбедности и заштите живота и здравља на раду (више о овим мерама прочитај испод у тачки 3.), постоји повећано штетно дејство на његово здравље – скратиш радно време сразмерно штетном дејству услова рада на здравље и радну способност запосленог, и то највише за 10 часова недељно.

Запослени који ради скраћено радно време има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом. Ипак, треба да знаш да је законом прописан и посебни отказни разлог који ти стоји на располагању уколико твој запослени одбије да се подвргне здравственом прегледу, који је неопходан услов за његово запошљавање у твом пословном објекту.

  1. Треба да обезбедиш запосленом услове за рад и опрему за рад који не угрожавају његово здравље. Ова обавеза подразумева и то да је потребно да запосленом даш додатна упутства уколико је то неопходно за руковање одређеном опремом на безбедан начин, периодично организујеш проверу опреме коју користе твоји запослени (што обухвата и просторије за рад), обезбедиш све што је потребно за пружање прве помоћи и мере заштите од пожара – за више информација  . Ово су регуларне обавезе које би морао да испуниш и да се не ради о обављању послова са повећаним ризиком.

  2. Треба да усвојиш Акт о процени ризика за свако радно место у својој организацији. У пракси, тај акт за послодавце најчешће припрема лиценцирана агенција за послове безбедности и заштите здравља на раду, па ти саветујемо да се обратиш агенцији која се бави проценом ризика и припремом ових аката како би био сигуран да си ускладио своје пословање са законом. На следећем  можеш да се детаљно упознаш са свим саставним деловима које Акт о процени ризика треба да садржи, као и да видиш пример самог Акта. Акт о процени ризика додатно добија на значају када су у питању послови са повећаним ризиком. У наставку ћемо да ти пружимо само основне информације о самом Акту, како смо већ оставили претходно    са детаљним информацијама. Акт о процени ризика јесте документ који садржи опис процеса рада са проценом ризика од повреда и/или оштећења здравља на радном месту и мере за отклањање или смањивање ризика у циљу побољшања безбедности и здравља на раду. У случају појаве нове опасности и промене нивоа ризика у процесу рада, дужан си да у складу са тиме измениш Акт. Сам Акт се заснива на утврђивању могућих врста опасности и штетности на радном месту и радној околини. Актом одређујеш, на основу оцене службе медицине рада коју си ангажовао, посебне здравствене услове које твоји запослени морају да испуне, као и да издаш на употребу средство и/или опрему за личну заштиту на раду. (детаљније објашњено у тачки 6.)

  3. Имаш обавезу да одредиш лице које ће у оквиру твоје пословне организације бити одговорно за поштовање обавеза обезбеђивања безбедног рада запосленима – то може бити запослени који је положио стручни испит у овој области. Ако такав запослени не постоји, потребно је да ангажујеш стручно лице има лиценцу за обављање овог посла – детаљније о лиценци која је потребна одговрном лицу и свим корацима у полагању поменутог стручног испита можеш да прочиташ  . Ово се такође сматра обавезом коју има сваки послодавац, независно од тога да ли се ради о обављању послова са повећаним ризиком.

Ако не донесеш Акт о процени ризика или не одредиш одговорно лице за безбедност и здравље на раду, инспектор који буде испитивао да ли си испунио све обавезе по овом основу и вршио увид у твоја документа, може да покрене прекршајни поступак на основу ког суд може да те обавеже да платиш казну у износу од 800.000 до 1.000.000 динара.

  1. Даље, што се тиче средстава и опреме за личну заштиту на раду, потребно је да испоштујеш одговарајуће стандарде. Пре свега, средствима и опремом за личну заштиту на раду сматрају се одећа, обућа, помоћне направе и уређаји који служе за спречавање повреда на раду, професионалних обољења и других штетних последица по здравље запосленог. У случају настанка повреде на раду због неуобичајених и непредвидивих околности које су изван твоје контроле или због изузетних догађаја чије се последице упркос свим настојањима нису могле избећи, сматраће се да ниси одговоран за њихов настанак. Ипак, дужан си да обезбедиш да радни процес буде прилагођен телесним и психичким могућностима запосленог, а радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду уређени, односно произведени и обезбеђени, да не угрожавају безбедност и здравље запосленог.

  2. Додатно, обавезан си и да извршиш оспособљавање запосленог за безбедан и здрав рад код заснивања радног односа, односно другог радног ангажовања, премештаја на друге послове, приликом увођења нове технологије или нових средстава за рад или промене опреме за рад, као и код промене процеса рада који може проузроковати промену мера за безбедан и здрав рад.

Оспособљавање обезбеђујеш у току радног времена, а трошкови оспособљавања не могу бити на терет запосленог. Такође, уколико одредиш запосленом да истовремено обавља послове на два или више радних места, дужан си да запосленог оспособиш за безбедан и здрав рад на сваком од радних места.

  1. Такође, дужан си да свако лице које се налази у радној околини, упозориш на опасна места или на штетности по здравље које могу да се јаве у технолошком процесу, као и да та лица усмериш на безбедне зоне кретања. У вези са овим, потребно је и да обележиш и истакнеш ознаке за безбедност и/или здравље како би информисао запослене о потенцијалним ризицима, правцима кретања и дозвољеним местима задржавања, као и о мерама за спречавање или отклањање ризика.