Калкулатор паушалног пореза

Обавеза вођења књиге евиденције промета за трговце који обављају трговину ван продајног простора

Уколико своје пословање обављаш ван продајног објекта, место на ком си одлучио да водиш своју књигу евиденције промета треба да пријавиш министарству надлежном за послове трговине. Ову пријаву подносиш на посебном обрасцу који треба да садржи твоје пословно име и адресу на којој послујеш, адресу на којој водиш књигу евиденције промета, датум почетка обављања трговине ван продајног објекта, као и своје основне контакт податке. Пример овог обрасца можеш да пронађеш на  .

О свакој промени ових података, дижан си да благовремено обавестиш надлежно министарство.

Како је разумљиво да велика количина документације о којој је потребно да водиш рачуна зна да буде исувише компликована, у наставку текста ти следи детаљније објашњење начина вођења књиге евиденције промета.

Књига се води у писаном облику, ручно или електронски, на начин који омогућава увид и контролу извршеног промета. Потребно је све странице књиге правилно нумеришеш, извршиш сабирање износа на свакој страници и тако добијен износ пренесеш на следећу страницу.

Уколико пак књигу евиденције промета водиш електронски, можеш да очекујеш да надлежни контролни органи захтевају увид у твоје пословање и начин вођења ове књиге, тако што ће ти тражити иштампане податке из књиге.

Све промене података у вези са прометом робе (нпр. подаци о продаји, набавци, повраћају, отпису) уносиш у књигу евиденције промета најкасније наредног дана за претходни дан.

Робу можеш да ставиш у промет тек након евидентирања у књизи евиденције промета.

За неке врсте робе, као што су дневна штампа, пастеризовано млеко и основне врсте хлеба (за дневну потрошњу), постоји изузетак, јер се ове врсте робе могу ставити по калкулисаним ценама и пре евидентирања задужења, са тим да се евидентирање задужења изврши најкасније наредног дана за претходни дан.

Што се тиче евидентирања продајних подстицаја код којих не знаш унапред врсту и количину робе за коју ће твоји потрошачи искористити те подстицаје (као што су нпр подстицаји „куповином два производа, трећи добијаш у пола цене“), треба да знаш да у том случају промет можеш да евидентираш и наредног дана за претходни дан.

Евидентирање се врши на основу веродостојних исправа као што су фактура, царинска исправа, доставница, исправа о откупу, дневни извештај фискалне касе или друге врсте исправе.

Након што се изврши евидентирање за протеклу пословну годину, долази до закључивања књиге евиденције. Крајњи салдо након евидентирања представља вредност робе која се преноси као почетно стање у наредну годину. У зависности од начина на који водиш своје књиге евиденције, разликује се и њихов начин закључивања. Тако, уколико књиге евиденције водиш ручно, закључивање се врши на последњој страни последњих евидентирања за прошлу пословну годину, и додатно се оверава твојим потписом, док у случају да књигу евиденција водиш електронски, закључивање вршиш штампањем почетне стране и крајњег салда, који је такође потребно оверити твојим потписом.

Додатна напомена уколико књигу евиденције промета водиш електронски – потребно је да се она заштити на начин на који неће бити могућа даља измена листова или делова евиденције.