Калкулатор паушалног пореза

Како ће трећа лица знати да је покренута ликвидација?

У зависности од тога да ли су повериоци познати друштву или не, трећа лица ће бити обавештена о ликвидацији путем:

  • огласа на интернет страници Агенције за привредне регистре, и

  • писаног обавештења које повериоцима упућује ликвидациони управник.

Како се објављује оглас на интернет страници Агенције за привредне регистре

Приликом регистрације одлуке о ликвидацији, Агенција за привредне регистре ће на својој интернет страници истог дана објавити и оглас о покретању ликвидације. Оглас о покретању ликвидације се објављује у трајању од 90 дана и садржи најважније елементе из одлуке о ликвидацији (детаљније прочитај на следећем  ). Циљ огласа је да обавести повериоце о покретању ликвидације.

У ситуацији да током периода трајања огласа о покретању ликвидације промениш адресу седишта или адресу за пријем поште, рок од 90 дана поново почиње да тече од дана регистрације те промене код Агенције за привредне регистре.

Оглас о покретању ликвидације је објављен дана 1. априла 2022. године. Након тога, одлучиш да промениш адресу седишта друштва и та одлука се региструје у Агенцији за привредне регистре дана 1. маја 2022. године. Период од 90 дана у коме траје објављивање огласа о покретању ликвидације почиње да се рачуна испочетка од регистрације нове адресе седишта друштва, уместо од 1. априла 2022. године када је оглас иницијално објављен.

Имајући у виду да се оглас о покретању ликвидације објављује у трајању од 90 дана а да је рок за пријаву потраживања 30 дана од дана истека периода трајања огласа, то значи да се пријава за брисање друштва након окончања поступка ликвидације може поднети најраније по истеку 120 дана од дана објаве огласа (свакако не пре регистрације почетног ликвидационог извештаја о чему ће бити речи касније). У пракси, ликвидација обично траје и дуже, нарочито уколико сматраш да нека од потраживања која повериоци пријаве нису основана, уколико промениш адресу седишта или адресу за пријем поште у току рока за пријаву потраживања поверилаца, као и уколико је и даље активан неки од поступака који може да проузрокује обавезу за друштво (судски спорови, управни поступци, пореска контрола и слично).