Калкулатор паушалног пореза

Процедура издавања права на стицање удела

 

Корак 1: Сопствени удео друштваЧланови друштва право на стицање удела дају унапред и оно не зависи од промене њихове воље, па чак ни од објективних околности, као што је чињеница да ће удео који је предмет овог права вероватно моћи да се у будућности прода на тржишту по знатно вишој цени. Самим тим, ни право не може зависити од воље члана друштва да на дан доспећа овог права пренесе удео у друштву. Из тог разлога, први корак у процедури за остваривање овог права је стварање сопственог удела у друштву. То значи да чланови који су сагласни са давањем овог права треба да пренесу део свог удела на друштво, при чему висина удела који чини резервисани удео за сврхе давања права на стицање удела не може бити виша од 40% удела у друштву. Овај удео се може користити искључиво за спровођење права на стицање удела и не може се пренети нити се њиме може располагати на други начин.Сопствени удео се преноси друштву на основу одлуке чланова о стицању резервисаног удела од стране друштва, при чему пренос удела на друштво врше само они чланови који су:

 • Сагласни са одлуком
 • Уплатили вредност свог улога, односно унели неновчани улог у друштво

Сопствени удео друштва се региструје при Агенцији за привредне регистре

Корак 2: Одлука о емисијиНачин на који се доноси одлука о емисији прописује се оснивачким актом. Уколико то није случај, одлуку доноси скупштина.Обавезни елементи одлуке о емисији су:

 1. прецизирање количине права на стицање удела која се издају
 2. информације о сопственом уделу друштва који ће се пренети запосленима
 3. подаци о лицима која стичу ово право
 4. максимални проценат удела који може да се стекне по овом основу
 5. цена за удео
 6. датум емисије овог финансијског инструмента
 7. дан када ће ималац права моћи да стекне удео (дан доспећа)
 8. услови под којима се право на стицање удела може поништити пре доспећа

У једној емисији права на стицање удела не сме бити разлике између права која има свако лице наведено у одлуци скупштине – доступан удео, цена и услови за стицање удела, доспелост и рокови за плаћање цене треба да буду исти за све.

Корак 3: Регистрација одлуке о емисијиОдлука се доставља Централном регистру за хартије од вредности у року од 5 дана од њеног доношења, како би се регистровао финансијски инструмент на лица наведена у одлуци.

Корак 4: Исплата ценеУслов за реализацију права је сагласност имаоца права на стицање удела. Сматра се да је сагласност дата уплатом цене за стицање удела. Одлуком о емисији се одређује рок за уплату цене који мора бити у распону од 15-30 дана од дана доспелости. Ако ималац права на стицање удела не изврши уплату цене у року одређеном одлуком о емисији, органи друштва који је донео одлуку о емисији доноси одлуку о поништају права на стицање удела и подноси Централном регистру хартија од вредности захтев за испис.

Корак 5: Регистрација новог чланаДруштво има рок од 60 дана од дана доспећа да региструје новог члана који је извршио улату цене у року из одлуке о емисији. Ако друштво не региструје новог члана који је уплатио цену за стицање удела, лице које извршило уплату им право да тужи друштво и да тражи да суд утврди да је оно члан друштва и који проценат удела стиче или да тражи накнаду у висини тржишне вредности удела на дан доспећа.

Шта се дешава уколико право на стицање удела није комплетно искоришћено?У овом случају постоје две опције:

 • Доношење одлуке о новој емисији за преостали део неискоришћеног сопственог удела
 • Поништавање сопственог удела и смањење основног капитала

Изузетно, право на стицање удела доспева пре рока увек када се спроводи:

 • статусна промена
 • промена правне форме
 • ликвидација

У том случају, ималац права може извршити уплату за стицаје удела у року од 40 дана, а ниједан од ових поступака се не може спровести док се не региструје нови члан/чланови који су искористили ово право