Калкулатор паушалног пореза

Право на рефундацију трошкова по основу запошљавања лица са инвалидитетом

Уколико запошљаваш лица са инвалидитетом, имаш право на рефундацију одређених трошкова у следећим ситуацијама:

  • право на рефундацију трошкова зараде лица које запосленом лицу са инвалидитетом пружа стручну помоћ на послу

Ови трошкови обухватају:

  • трошкове исплаћене нето зараде, за пун фонд радних сати, односно сразмерно броју радних сати и пружене стручне подршке у односу на месечни фонд радних сати до 50.000 динара месечно, као и

  • трошкове повезаних пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање.

Дакле, лице које пружа стручну помоћ особи са инвалидитетом такође мора бити запослено, и то најкасније до дана запошљавања особе са инвалидитетом. Уз то, мора имати најмање средње образовање и 12 месеци радног искуства у обављању послова пружања стручне помоћи.

  • право на рефундацију трошкова прилагођавања радног места

Право рефундације по овом основу се односи на ситуацију када си имао додатне трошкове у смислу техничког опремања радног места, прибављања средстава за рад која ће користити запослено лице са инвалидитетом и другог прилагођавања простора за рад. Износ рефундације који можеш остварити по овом основу не може прећи 400.000 динара за једног запосленог. Рефундација се врши у складу са проценом висине оправданих трошкова који морају бити у складу са радном способношћу лица са инвалидитетом и максималном висином рефундације коју може тражити један послодавац у складу са правилима о државној помоћи.

Услови који треба да се испуне да би се пријавио на конкурс су следећи:

  • запошљаваш лице са инвалидитетом које је уписано на регистар незапослених Националне службе за запошљавање;

  • поднео си захтев за рефундацију са пратећом документацијом у року од 30 дана од дана заснивања радног односа са особом са инвалидитетом;

  • лице за које се подноси захтев има статус особе са инвалидитетом која се запошљава под посебним условима (односно донето је решење о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења којим је утврђен 2. степен тешкоћа и препрека у раду);

  • обављаш делатност минимум 3 месеца пре подношења захтева за рефундацију трошкова подршке;

  • запослио си најмање једно лице у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;

  • редовно измирујеш обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање.