Калкулатор паушалног пореза

Дозвола за рад за запошљавање

У наставку ће бити речи само о дозволи за рад која се стиче на основу визе Д или одобреног привременог боравка.

Након што је странац регулисао свој боравак у Србији и стекао један од основа подобних за стицање дозволе за рад (тј. визу Д или одобрени привремени боравак –    и   за детаљнија објашњења), дужан си као послодавац да поднесеш захтев за издавање дозволе за рад за странца и то за конкретно радно место на којем га запошљаваш. Дакле ти си, као послодавац, тај који је дужан да спроведе поступак прибављања дозволе за рад за странца којег запошљаваш, за разлику од поступка пред Управом за странце ради прибављања привременог боравка, који ће сам странац водити уз твоју асистенцију.

Захтев за радну дозволу подносиш ти, као послодавац, надлежној Националној служби за запошљавање према подручју седишта где је регистровано друштво у којем ће странац којег запошљаваш радити.

Пре подношења захтева за издавање дозволе за рад за запошљавање, послодавац је у обавези да подношењем „пријаве потребе за запошљавањем“ прибави извештај националне службе за запошљавање (детаљније у тачки 7. докумената потребних за одобрење привременог боравка по основу запошљавања ), који важи 60 дана од подношења „пријаве потребе за запошљавањем“. У случају да послодавац у овом року не поднесе захтев за издавање дозволе за рад за запошљавање, дужан је да понови поступак. Више о овоме у оквиру тачке 8. докумената потребних за одобрење привременог боравка по основу запошљавања –  .

Документација потребна за подношење захтева за добијање радне дозволе:

  • Попуњен формулар – захтев за издавање дозволе за рад по основу запошљавања;

Формулар захтева за издавање дозволе за рад за запошљавање може бити преузет са сајта Националне службе за запошљавање – 

  • Копија извода Агенције за привредне регистре друштва послодавца страног држављанина;
  • Копија прве две странице пасоша;
  • Копија одобреног привременог боравка;
  • Копија уговора о раду са послодавцем;
  • Уверење из јединствене базе Централног регистра обавезног социјалног осигурања да послодавац није отпуштао запослене услед технолошких, економских или организационих промена на радним местима за које се тражи радна дозвола;
  • Извод из правилника о систематизацији послова, или уколико послодавац има мање од 10 запослених изјава послодавца која садржи назив и опис послова, врсту и степен захтеване стручне спреме, односно образовања и друге посебне услове за рад на пословима за радно место;
  • Диплома, односно уверење о стеченој врсти и степену захтеване стручне спреме, односно образовања и оверени превод исте;
  • Исправа, односно потврда којом странац доказује да испуњава услове из захтева послодавца који се односе на способности, квалификације, претходно искуство и друге посебне услове за рад на пословима за радно место и оверени превод исте;
  • Доказ о плаћеној административној такси.

Национална служба за запошљавање дужна је да одлучи о поднетом захтеву за дозволу за рад у року од 30 дана од дана подношења захтева за исту.

Радне дозволе се издају најдуже до истекао одобреног привременог боравка, тако да захтев за продужење дозволе за рад треба поднети Националној служби за запошљавање најкасније последњег дана важења дозволе за рад.

Постоји и могућност подношења обједињеног захтева за привремени боравак и дозволу за рад. Обједињени захтев можеш да поднесеш лично или електронски. За више информација о томе иди на следећи  .