Калкулатор паушалног пореза

Специфичне обавезе

Имајући у виду специфичности твог бизниса, постоје и одређене обавезе са којима мораш бити упознат како би твоје пословање било усклађено у потпуности са законском регулативом. Да би био у могућности да на тржиште пласираш свој производ, неопходно је да буду испуњени одређени технички услови. Наведени технички услови се односе између осталог на плочасте материјале и њихове карактеристике, као на пример на густину плочастог намештаја који производиш, затим отпорност на влагу, отпорност према удару и према воденој пари.

У том смислу, приликом набавке плоча иверице, имај у виду да су посебном регулативом регулисани технички захтеви и одговарајући стандарди који морају бити испуњени.

Технички захтеви које плоче морају да испуне се односе, између осталог, на на густину плоче, садржај влаге, димензије, чврстину, отпорност на влагу, отпорност према удару и воденој пари и слично. Детаљније о свим техничким захтевима за плоче од иверице погледај на следећем  .

Поред обавезе испуњавања техничких захтева, плоче иверице и OSB плоче за општу наменумора да прати одговараућа исправа о усаглашености, те морају бити обележене класом формалдехида и означене српским знаком усаглашености.

Испитивање плоча иверице и OSB плоча у складу са захтевима из наведеног правилника, по избору и на захтев произвођача, заступника и/или увозника, спроводи акредитовано тело за оцењивање усаглашености које испуњава захтеве утврђене стандардом SRPS ISO/IEC 17025. . Испитивање се спроводи на узорку који се доставља уз захтев телу за оцењивање усаглашености или који је узорковало тело за оцењивање усаглашености. Након спроведеног испитивања, тело за оцењивање усаглашености издаје извештај о испитивању заједно са изјавом о усклађености/неусклађености резултата са захтевима који се односи на испитане узорке[1].

Додатно,  произвођач или заступник за произведену серију односно партију увоза плоча иверица пре стављања на тржиште сачињава Декларацију о усаглашености.

 Декларација о усаглашености садржи нарочито:

 1. пословно име, односно име или назив и адресу произвођача, односно заступника плоча иверица и OSB плоча;
 2.  ознаку типа плоче иверице и OSB плоча, димензије и дебљински разред;
 3.  датум испитивања и број извештаја о испитивању;
 4.  изричиту изјаву којом се потврђује да плоче иверице или OSB плоче испуњавају релевантне захтеве из овог правилника;
 5.  идентификацију и потпис овлашћеног лица, одговорног за сачињавање декларације о усаглашености;
 6.  место и датум сачињавања декларације о усаглашености.

За нове произведене серије/партије увоза плоча истог произвођача и типа за који је спроведено оцењивање усаглашености односно прибављен извештај о испитивању који није старији од дванаест месеци, произвођач или заступник може да сачини декларацију о усаглашености без поновног испитивања.

Пре стављања на тржиште плоча иверице у обавези си и да их означиш српским знаком усаглашености. Српски знак усаглашености јесте ознака којом се потврђује да је производ који се ставља на тржиште или употребу у Републици Србији усаглашен са захтевима српског техничког прописа.

Визуелни приказ српског знака усаглашености

Српски знак усаглашености се састоји од три велика слова А повезана у облику једнакостраничног троугла (3А), изгледа и садржине као на слици:

 

 

 

Поред српског знака усаглашености, дужан си да јасно и неизбрисиво обележиш сваки плочу, односно сваки пакет плоча следећим информацијама сходно редоследу:

 1. назив произвођача, робна марка или идентификациона ознака;
 2.  ознака релевантног стандарда;
 3.  тип плоче;
 4.  називна дебљина;
 5.  класа формалдехида;
 6.  број серије или недеља и година производње.

Испорука плоча иверица и OSB плоча за општу намену на тржиште Републике Србије, које су означене и обележене на прописан начин, које прати декларација о усаглашености, за које се утврди да не испуњавају техничке захтеве може се ограничити или забранити у складу са законом којим се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености.

[1] Детаљније о техничким захтевима и одговарајућим стандардима можеш видети на следећем  .