Калкулатор паушалног пореза

Како ликвидациони управник обавештава повериоце?

Ликвидациони управник мора да упути и писано обавештење о покретању ликвидације друштва повериоцима који су познати друштву, најкасније у року од 15 дана од дана почетка ликвидације. Познати повериоци су сва правна или физичка лица која могу имати потраживања према друштву, по било ком основу (потраживања органа јавне управе, комуналних предузећа, потраживања других лица по различитим уговорима (закуп, пружање услуга, купопродаја и сл.).

Како је рок за обавештавање повериоца релативно кратак а поверилаца може да буде доста, најефикасније је да већ приликом припреме документације за покретање ликвидације, у сарадњи са својим рачуновођом и другим ангажованим лицима, припремиш списак познатих поверилаца.

Ликвидациони управник мора да наведе у писаном обавештењу познатим повериоцима:

  • податак о дану објављивања и периоду трајања огласа о покретању ликвидације (са интернет странице Агенције за привредне регистре);
  • адресу седишта друштва, односно адресу за пријем поште, на коју поверилац треба да достави пријаву потраживања; и
  • упозорење повериоцима да неће моћи да наплате своје потраживање ако га не пријаве најкасније у року од 30 дана од дана истека периода трајања огласа о покретању ликвидације.

Ако одлучиш да промениш адресу седишта друштва или адресу за пријем поште током периода трајања огласа о покретању ликвидације или рока за пријаву потраживања поверилаца, ликвидациони управник мора да поново упути обавештење познатим повериоцима који до тада нису доставили своје пријаве потраживања и то у року од 15 дана од дана регистрације те промене код Агенције за привредне регистре.

Напомињемо да чак и уколико ликвидациони управник не пошаље обавештење неком повериоцу, то ни у ком случају не спречава тог повериоца да пријави своје потраживање у прописаном року.

Како би имао доказ да је обавештење послато и уручено, обавештење пошаљи препорученом поштом сваком појединачном повериоцу, на адресу која је регистрована у Агенцији за привредне регистре. Уколико си са неким од поверилаца договорио неку другу адресу на коју упућујете писмена (чест пример код уговора о вршењу услуга), предлажемо да обавештење пошаљеш и на ту додатну адресу.