Калкулатор паушалног пореза

Заштита права запосленог у случају незаконитог отказа уговора о раду

Запослени има право на покретање судског поступка за заштиту његових права у случају незаконитог отказа подношењем тужбе у року од 60 дана од достављања решења послодавца којим даје отказ запосленом. Ако суд утврди да није било основа за отказ уговора о раду, може одлучити да:

  • запосленог врати на посао и да обавеже послодавца да исплати запосленом накнаду штете и припадајуће доприносе за обавезно социјално осигурање за период у коме запослени није радио;

  • накнада штете се одређује као изгубљена зарада запосленог уз порезе и доприносе који се плаћају на тај износ зараде за период у којем запослени није радио. Запосленом се директно исплаћује износ изгубљене зараде (остали износ послодавац плаћа на име пореза и доприноса);

  • запосленом досудити само право на накнаду штете без враћања на рад ако се у поступку утврди да без обзира на то што није постојао основ за прекид радног односа, уколико интереси и једне и друге стране указује на то да наставак радног односа није могућ.

Ако је послодавац дао отказ запосленом уз постојање законског основа, али није испоштовао услове и процедуру прописану законом, запослени неће имати право на враћање на рад, већ само право на накнаду штете у вредности од шест зарада, при чему је зарада једнака заради запосленог у месецу у коме му је послодавац дао отказ.