Калкулатор паушалног пореза

Како да извршиш брисање друштва код Агенције за привредне регистре?

Како би друштво избрисао из регистра привредних субјеката, потребно је да Агенцији за привредне регистре поднесеш следећу документацију:

 • регистрациону пријаву за брисање из регистра након окончања поступка ликвидације- 

 • одлуку друштва да се заврши поступак ликвидације,

 • извештај ликвидационог управника о спроведеној ликвидацији,

 • изјаву ликвидационог управника да су све обавезе друштва по основу пријављених потраживања,

 • доказ да су обавезе измирене у потпуности и да се против друштва не воде други поступци,

 • одлуку о подели ликвидационог остатка друштва,

 • одлуку друштва о лицу коме се пословне књиге и документа поверавају на чување или изјава ликвидационог управника о имену и адреси тог лица,

 • доказ о престанку пореских обавеза издат од стране надлежног пореског органа, који није старији од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из регистра и то:

 • уверење које издаје надлежна организациона јединице Пореске управе, и

 • уверење пореске администрације надлежне јединице локалне самоуправе.

 • доказ о уплати накнаде за брисање привредног субјекта у износу од 3.300 динара.

Треба да обратиш пажњу да је рок да прибавиш доказ о престанку пореских обавеза пре подношења регистрационе пријаве веома кратак и износи 5 дана. Агенција за привредне регистре не сме вршити брисање уколико су потврде старије од 5 дана. Такође, брисање из регистра није могуће у случају да се врши пореска контрола друштва, и спроводе радње пореске полиције.