Калкулатор паушалног пореза

Обавезе које треба да поштујеш у вези са управљањем отпадом

управљање амбалажним отпадом уколико:

укупна количина амбалажних сировина коришћених за упаковану робу коју стављаш у промет, у току једне календарске Може деловати да овај сегмент твог пословања није у великој мери значајан, али није тако. Производња пластичне амбалаже генерише знатну количину отпада, који има значајне економске и друштвене последице, као и значајне последице на околину. Стога, важно је прилагодити своје пословање прописима који се односе на ову област.

Произвођачи, увозници, дистрибутери и продавци производа одговорни су за отпад који настаје из њихових активности. Као произвођач, имаш кључну улогу, пошто можеш да утичеш на карактеристике и састав амбалаже.

Пре свега, имаш обавезу да бесплатно преузмеш отпад од секундарне или терцијарне амбалаже по захтеву крајњих корисника. Такође, твоја одговорност укључује бесплатно преузимање амбалажног отпада који није комунални отпад, а потиче од примарне амбалаже, у случају да нису дефинисани специфични начини сакупљања и преузимања за такву амбалажу.

Такође си дужан обезбедити да комунално предузеће редовно преузима комунални амбалажни отпад за амбалажу коју стављаш у промет.

 • Имај у виду да нећеш бити у обавези да обезбедиш године, не прелази количину од 1000 кг;
 • ако у промет стављаш амбалажу са дугим веком трајања (више о томе можеш пронаћи на следећем линку  ); као и
 • ако у промет стављаш повратну амбалажу за коју је гарантован повраћај кроз посебан систем сакупљања, а временом и поновну употребу, или за налепнице и етикете које су стављене у промет заједно са повратном амбалажом, а маса тих налепница и етикета не прелази 5% масе повратне амбалаже.

Као произвођач пластичне амбалаже, имаћеш и додатну обавезу да обезбедиш простор за преузимање, сакупљање, разврставање и привремено складиштење амбалажног отпада уколико укупна годишња количина амбалажног отпада прелази 100 тона. У случају да годишња количина амбалажног отпада не прелази прописану количину произвођач пластичне амбалаже обезбеђује да комунално предузеће редовно преузима комунални амбалажни отпад.

Своју обавезу управљања амбалажним отпадом можеш да пренесеш у целини уговором на оператера који обавља делатност управљања амбалажним отпадом. Више информација оператерима који се баве управљањем амбалажним отпадом можеш пронаћи на следећем линку  .

Са друге стране, и сам  можеш да сакупљаш амбалажни отпад који није комунални отпад од крајњих корисника и да обезбедиш њихово поновно искоришћавање, рециклажу и одлагање уколико пре пласирања робе на тржиште прибавиш дозволу Министарства заштите животне средине Републике Србије. Уз захтев за издавање дозволе, дужан си да поднесеш:

 • доказ о регистрацији,
 • план управљања амбалажним отпадом,
 • друге доказе по захтеву надлежног министарства.

План управљања амбалажним отпадом припремаш за период од пет година и он треба да садржи податке о:

 • врсти амбалаже којом управљаш,
 • начину и учесталости преузимања отпада који није комунални отпад од крајњег корисника,
 • врсти и капацитету опреме, постројења и уређаја са сакупљање, привремено складиштење, разврставање или другим активностима којима се обезбеђује поновно искоришћавање, рециклажа или одлагање амбалажног отпада,
 • предвиђеној укупној маси амбалажног отпада који треба прикупити током године и масу амбалажних сировина које је потребно рециклирати, у складу са националним циљевима,
 • методама и подизвођачима који обезбеђују поновно искоришћавање, рециклажу или одлагање прикупљеног амбалажног отпада,
 • предвиђеној количини прерађеног амбалажног отпада, као и количини појединих рециклираних материјала у складу са националним циљевима.

Уколико је у питању сопствена повратна амбалажа која је враћена од крајњег корисника, а више није погодна за поновну употребу, можеш и без дозволе надлежног министарства да прикупљаш амбалажни отпад.