Калкулатор паушалног пореза

Инспекција рада

Осим контроле твог пословања од стране пореског инспектора, можеш да очекујеш и вршење увида у документацију која се тиче радних односа, као и контролу твог пословања у овој области од стране инспектора за рад.

У наставку ти остављамо линк ка контролним листама, које је инспекција дужна да сачини и објави на својој интернет страници –  

У вршењу контроле, надлежни инспектор има следећа права:

 • право увида у опште и појединачне акте, као што су на пример уговори о раду или други уговори о анажовању радника, санитарне књижице, евиденције и другу документацију;
 • утврђивања идентитета лица која се затекну на раду у твојим пословним просторијама и узимање изјава од одговорних лица, запослених и других лица која се затекну на раду у твојим пословним просторијама;
 • вршења контроле да ли је извршена пријава на обавезно социјално осигурање, на основу података из Централног регистра обавезног социјалног осигурања;
 • прегледање пословног простора;
 • налагања превентивних и других мера ради спречавања повреда закона.

Надлежни инспектор има следећа овлашћења уколико се утврде неправилности:

 • може да донесе решење којим ће ти наложити да у одређеном року отклониш утврђене повреде закона или правилника и уговора о раду који си закључио са својим запосленима;
 • може покренути прекршајни поступак.

Осим поступања у складу са налогом инспектора, у случају да је инспектор утврдио неправилности у твом пословању, имаш обавезу да обавестиш инспекцију о отклањању утврђених неправилности у року од 15 дана од истека рока за исправљање неправилности.

Посебно овлашћење инспектора рада у случају повреде права запосленог отказом уговора о раду

Уколико је послодавац отказом повредио неко од права запослених, инспектор рада може одложити извршење решења о отказу уговора о раду, под условом да је:

 • запослени покренуо поступак пред судом,
 • поднео одговарајући захтев инспектору рада у року од 15 дана од покретања поступка пред судом, и
 • да је повреда права запосленог отказом очигледна.

Инспектор рада је дужан да донесе решење о одлагању дејства решења о отказу уговора о раду у року од 30 дана од дана подношења захтева запосленог. Против решења, и запослени и послодавац могу изјавити жалбу Министру за рад, борачка и социјална питања у року од 8 дана од дана достављања решења инспектора рада, с тим да жалба неће одложити дејство решења које је инспектор донео. Министар за рад мора одлучити по жалби у року од 30 дана од пријема жалбе. На основу решења које Министар за рад доноси по овом основу није могуће покренути даљи поступак за испитивање овог решења пред судом.

У случају спречавања или онемогућавања инспектора рада да изврши инспекцијски надзор или да се не придржава својих налога, инспектор може покренути прекршајни поступак како би изрекао следеће казне:

 • 000 до 2.000.000 динара за послодавца - друштво са ограниченом одговорношћу;
 • 000 до 150.000 динара за директора у друштву са ограниченом одговорношћу против кога је покренут поступак, и
 • 000 до 500.000 динара за предузетника.

Уколико размишљаш да почнеш да се бавиш продајом, у наставку следи преглед обавеза које треба да имаш на уму приликом испуњавања санитарних и инспекцијских услова захтеваних за исправно пословање у продаји.

У зависности од тога на који део твог пословања се надзор односи, различита лица врше контролу твог рада. Нешто више о различитим модалитетима вршења контроле над твојим пословањем можеш да прочиташ на линку 

Инспекција је дужна да сачини контролне листе из своје области инспекцијског надзора, објави их на својој интернет страници (линк   ка обрасцима) и примењује у поступку редовног инспекцијског надзора и мешовитог инспекцијског надзора у делу који се односи на редован надзор.