Калкулатор паушалног пореза

Правилник о организацији и систематизацији радних места

Овај правилник треба да одражава унутрашњу организацију твог пословања. У њему требаш да наведеш:

  • све секторе и одељења који чине твоју организацију;

  • прецизирање врста послова које запослени обављају за тебе – навођење радних места и задужења запослених који су на њима запослени;

  • услове које треба да испуне запослени да би их ангажовао – у овом случају се не мисли на опште услове, него на услове који су специфични за одређено радно место (нпр. врста и степен стручне спреме, радно искуство, додатна усавршавања);

  • друга питања која су релевантна за твоју организацију (нпр. број запослених на одређеном радном месту).

Правилник доноси директор у друштву са ограниченом одговорношћу, односно предузетник (или лице које они овласте).