Калкулатор паушалног пореза

Ниси сигуран да ли требаш да имаш фискалне касе у свом пословном простору? – ово је све што требаш да знаш

Пре 01. маја 2022. године за област твоје индустрије није постојала обавеза евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја. Са обзиром да је ова обавеза новитет за поље твог пословања, у наставку следи преглед са свим неопходним информацијама.

Пре свега, треба се упознаш са тим шта представља предмет фискализације.

Предмет фискализације је промет добра и услуга на мало и примљени аванс за промет на мало.

 • Прометом на мало сматра се сваки извршен промет добара и пружање услуга физичким лицима, као и сваки промет добара и услугa у малопродајним објектима, независно од тога да ли је купац физичко лице, правно лице или предузетник, укључујући и промет извршен путем самонаплатних уређаја – аутомата.
 • Обвезник фискализације је сваки обвезник пореза на приходе од самосталне делатности и сваки обвезник пореза на добит правних лица који врши промет на мало.

Сада, када смо дефинисали основне појмове који се тичу фискализације, потребно је да знаш које обавезе треба да испуниш, с обзиром на то да се сматраш обвезником фискализације. У том смислу, у обавези си:

 • да евидентираш сваки појединачно остварени промет на мало и то независно од начина плаћања (готовином, инстант трансфером одобрења, чеком, платном картицом, на други безготовински начин и сл.), укључујући и примљене авансе за будући промет на мало, преко електронског фискалног уређаја.
 • да у тренутку промета на мало, укључујући и примљени аванс за будући промет на мало, издаш фискални рачун коришћењем електронског фискалног уређаја, који се састоји од елемената (процесор фискалних рачуна и електронски систем за издавање рачуна) чија је употреба одобрена од стране Пореске управе.

Пореска управа води регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја (процесор фискалних рачуна и електронски систем за издавање рачуна ).

Имаш право да одабереш врсту електронског фискалног уређаја који ћеш користити, и то:

 1. електронски фискални уређај који користи сопствени процесор фискалних рачуна и који омогућава издавање фискалних рачуна чак и у случају привременог или трајног прекида интернет везе ЛПФР-локални процесор фискалних рачуна); и/или
 2. електронски фискални уређај који користи процесор фискалних рачуна у Систему за управљање фискализацијом и који омогућава издавање фискалних рачуна искључиво кроз сталну интернет везу у реалном времену (ВПФР – виртуелни процесор фискалних рачуна).

Како би ти било јасније о каквим електронским уређајима се ради, у наставку ћемо направити дистинкцију између њих.

Локални ПФР (Л-ПФР) је врста софтвера или хардвера који ради по принципу „црне кутије“. Комуницира са безбедносним елементом на паметној картици и омогућава сценарио фискализације са нестабилном интернет везом (односно, омогућава издавање фискалних рачуна и без интернет везе).

Налази се на пословним локацијама пореских обвезника и комуницира са безбедносним елементом који се пореским обвезницима издаје на паметној картици (свака паметна картица има свој сопствени безбедносни елемент и порески обвезник може имати више паметних картица за издавање фискалних рачуна). Другим речима, ЛПФР користи безбедносни елемент пореског обвезника за примену дигиталног потписа на фискални рачун.

ЛПФР обавља исте функције као и ВПФР, али његов рад Пореска управа не контролише у реалном времену. Да би се успоставила контрола над њиховим радом, врше се локална и интернет ишчитавања.

Сам си одговоран за одржавање оперативног стања својих Л-ПФР уређаја и мораш да решиш све сметње у раду у сарадњи са својим добављачем.

Виртуелни ПФР је софтвер који се налази на серверу Пореске управе и који је бесплатан за коришћење. Порески обвезник има могућност да користи виртуелни ПФР самостално искључиво у онлајн продаји, док у малопродаји у објекту има могућност да користи виртуелни ПФР уз обавезу да има минимално један ЛПФР по продајном објекту. За виртуелни ПФР безбедносни елемент је фајл који се добија преко портала Пореске управе еПорези и који је јединствен за сваки виртуелни ПФР.

Питаш се да ли можеш да издајеш рачуне и приликом прекида интернет везе?

Одговор је ДА, рачуне је могуће издавати и када постоји прекид интернет везе. У складу са усвојеним законом, изузев у случају онлајн продаје, порески обвезници су у обавези да имају локални процесор фискалних рачуна који ће бележити и потписивати све обављене трансакције до момента поновног успостављања интернет везе. На тај начин, предвиђена је обавеза чувања података у интерној меморији електронског фискалног уређаја до момента преноса података Пореској управи.

Дужан си да у сваком свом пословном простору и пословној просторији којима се додељује јединствена ознака пословног простора и пословне просторије, обезбедиш несметан рад и најмање један електронски фискални уређај, те да свој пословни простор и пословне просторије региструјеш електронски Пореској управа – детаљније о томе на линку 

Отклањање грешака у евидентирању промета добара преко фискалне касе које нису отклоњене до тренутка давања команде фискалној каси за штампање фискалног исечка могу се исправљати само ако се купљено добро враћа или се на други начин врши рекламација добра после издавања фискалног исечка, односно фискалног рачуна.

Све што треба да знаш о електронском фискалном уређају

Електронски фискални уређај мора да садржи безбедoносни елемент који обезбеђује функционалност која омогућава аутоматску обуставу његовог рада, унапред или током коришћења, као и да фискални рачуни буду проверљиви.

Твоје обавезе су следеће:

 • дужан си да у моменту промета на мало сваки рачун обрадиш посредством процесора фискалних рачуна и безбедносног елемента (детаљније објашњено на линку  ), као и да Пореској управи достављаш податке о издатим фискалним рачунима путем сталне интернет везе у реалном времену у тренутку промета на мало,
 • изузетно, ако постоји прекид интернет везе или она није доступна на месту промета, достављаш Пореској управи податке о издатим фискалним рачунима периодично, одмах по успостављању интернет везе, а најкасније у року од пет дана од дана издавања појединачног фискалног рачуна,
 • уколико се подаци не достављају Пореској управи у реалном времену, у тренутку промета на мало, дужан си да податке чуваш у интерној меморији електронског фискалног уређаја до момента преноса ових података Пореској управи, након чега немаш обавезу даљег чувања података о издатим фискалним рачунима у интерној меморији електронског фискалног уређаја (детаљније на линку  ).

У току надзора над применом ових обавеза, инспектор може да ти изрекне забрану вршења делатности у трајању до годину дана ако утврди да не евидентираш сваки појединачно остварени промет на мало, укључујући и примљене авансе за будући промет на мало преко електронског фискалног уређаја.

Забрана вршења делатности изриче се:

 • у периоду до 15 дана ако се први пут утврди неправилност у поступку надзора;
 • у периоду до 90 дана ако се утврди неправилност по други пут у поступку надзора;
 • у периоду до годину дана ако се неправилност утврди трећи пут у поступку надзора.

Забрана вршења делатности изриче се за неправилности утврђене у периоду од 24 месеца од прве утврђене неправилности у поступку надзора.

Као правно лице, можеш да будеш кажњен новчаном казном од 300.000 до 2.000.000 динара уколико:

 • не евидентираш сваки појединачно остварени промет на мало, укључујући и примљене авансе за будући промет на мало преко електронског фискалног уређаја;
 • издаш фискални рачун који не садржи обавезне прописане податке или садржи неисправне податке који су од значаја за висину пореске обавезе;
 • у тренутку промета не издаш фискални рачун коришћењем електронског фискалног уређаја, који се састоји од елемената (процесор фискалних рачуна и електронски систем за издавање рачуна) чија је употреба одобрена од стране Пореске управе;
 • у сваком свом пословном простору и пословној просторији којима се додељује јединствена ознака пословног простора, не обезбедиш несметан рад најмање једног електронског фискалног уређаја;
 • издаш рачун који није фискализован у моменту промета на мало или не достављаш податке о издатим фискалним рачунима Пореској управи путем сталне интернет везе у реалном времену, у тренутку промета на мало.

За исти прекршај је предвиђена новчана казна од 20.000 до 150.000 динара за одговорно лице у правном лицу, затим новчана казна од 50.000 до 500.000 динара уколико послујеш као предузетник, те новчана казна од 20.000 до 150.000 динара за физичко лице.

Као правно лице, можеш да будеш кажњен новчаном казном од 300.000 динара уколико:

 • не користиш одговарајући безбедносни елемент;
 • не достављаш податке о издатим фискалним рачунима Пореској управи периодично, одмах по успостављању интернет везе, а најкасније у року од пет дана од дана издавања појединачног фискалног рачуна.

За исти прекршај је предвиђена новчана казна од 50.000 динара за одговорно лице у правном лицу, затим новчана казна од 150.000 динара уколико послујеш као предузетник, те новчана казна од 50.000 динара за физичко лице.

Додатно обрати пажњу и на то да, као правно лице, можеш да будеш кажњен новчаном казном од 200.000 динара уколико:

 • пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја не доставиш Пореској управи електронским путем податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ћеш користити тај електронски фискални уређај, и то за сваки пословни простор и пословну просторију одвојено;
 • у року од 24 сата пре настанка промене података не доставиш податке Пореској управи;
 • у року од 24 сата по настанку промене података не доставиш податке Пореској управи.

За исти прекршај је предвиђена новчана казна од 30.000 динара за одговорно лице у правном лицу, затим новчана казна од 100.000 динара уколико послујеш као предузетник, те новчана казна од 30.000 динара за физичко лице.