Калкулатор паушалног пореза

Општи технички услови који требају да буду испуњени приликом извођења завршних грађевинских радова

Пре самог излагања о општим техничким условима, потребно је извршити класификацију завршних радова према следећим елементима објеката:

 1. кров са одговарајућом заштитом,
 2. системи фасада и обимни зидови,
 3. прозори, балконска врата, улазна врата и други спољни отвори,
 4. унутрашња врата,
 5. лаки преградни зидови,
 6. уграђени намештај,
 7. под, и
 8. завршна обрада и заштита површина.

Приликом пројектовања и извођења завршних радова на појединим елементима објекта или на самом објекту, потребно је да се пре свега обезбеде:

 • функција,
 • постојаност,
 • стабилност,
 • безбедност,
 • прецизност,
 • трајност,
 • естетски изглед,
 • рационалност и економичност,
 • хигијенско-технички услови, и
 • квалитет.

Како постоји могућност да се први пут сусрећеш са појмом функције елемента објекта, у наставку ћемо да детаљно да појаснимо исти.

Под функцијом елемента објекта подразумева се прилагођавање и усклађивање елемента са наменом објекта и експлоатационим специфичностима, као и климатско-атмосферским и другим условима утврђеним за подручје у ком се објекат налази.

Свакако, есенцијална одлика твог рада подразумева његову постојаност, која подразумева непромењивост боје, облика и структуре материјала и елемената објекта у одређеном временском периоду.

Додатно, стабилност извршених грађевинских радова подразумева отпорност према хигијенским и механичким утицајима елемената склопова објекта.

Што се тиче безбедносног нивоа који мора да буде испуњен при извођењу завршних грађевинских радова, он мора да буде на изузетном високом нивоу, штитећи кориснике објекта, пролазнике, саобраћај, суседне објекте и околину, као и пролазнике у извођењу и одржавању објекта, а нарочито приликом употребе материјала који могу да угрозе живот и здравље људи.

Прецизност је такође веома битна одлика твог рада. Потребно је квалитет твог рада говори сам за себе, а прецизност је ту најважнија и она подразумева тачност приликом извођења радова у границама дозвољених одступања (која морају да буду дефинисана пројектом или одговарајућим прописаним стандардима).

Трајност подразумева трајност обрађених - уграђених елемената који су пројектовани на основу посебних техничких услова за поједину категорију врсте завршних радова.

Такође, приликом израде инвестиционо-техничке документације, мора да се води рачуна о навођењу свих елемената објекта чија трајност зависи од одређених радова на обнављању и потребно је да се опише поступак и наведе временски интервал у ком треба радити на одржавању, обнављању или замени одређених елемената објекта.

Приликом избора материјала за извођење завршних радова мора се водити рачуна о хигијенско-техничким условима, што подразумева лако и једноставно одржавање при експлоатацији и спречавање повреда и евентуалних штетних утицаја за кориснике објекта.

Сви материјали, склопови, поједини елементи и њихови делови кориштени приликом извођења радова морају бити снабдевени одговарајућим доказом о квалитету.

Са обзиром да се приликом извођења молерских или других завршних грађевинских радова можеш користити радним платформама или лествама од дрвета или метала (помоћним ослонцима), у наставку ћемо ти детаљније објаснити које су то заштитне мере које мораш да спроведеш приликом коришћења истих, као и техничке услове које том приликом мораш да испуниш.

При употреби помоћних ослонаца примењују се следеће мере заштите на раду:

 1. помоћни ослонци израђују се, постављају и одржавају тако да могу пренети оптерећење за која су намењени, при чему деформације носећих елемената не смеју прећи дозвољене границе,
 2. израђују се тако да буду самостално стабилни или се причвршћују за чврсте и сигурне ослонце на непомерљивим деловима објекта или конструкције,
 3. ослањају се на равну подлогу која се под њима неће померати, слегати или савијати,
 4. доњи крај се обезбеђује од клизања или померања по подлози,
 5. приликом померања или премештања помоћних ослонаца радници не смеју бити на њима,
 6. не смеју се користити за друге намене од оних за које су израђени или постављени,
 7. кад се помоћни ослонац постави или премести у нов радни положај, може се користити тек пошто стручни радник који врши непосредан надзор над радом радника, организује и руководи процесом рада или приватни послодавац, изврши преглед и одобри коришћење,
 8. у току употребе одговорни радник повремено прегледа стање помоћних ослонаца и забрањује коришћење неисправних, док се не доведу у исправно стање,
 9. при обављању радова у близини ивица са којих постоји могућност пада у дубину околног простора најближе дозвољено растојање помоћног ослонца до ивице једнако је његовој двострукој висини, при чему се дуж ивице поставља прописана заштитна ограда, и
 10. кад се користе помоћни ослонци у близини ивица на растојању краћем од дозвољеног, радник се везује заштитним појасом, по потреби уз помоћ допунског ужета, за сигуран ослонац.

Радне платформе се ослањају на подлогу преко елемената за ослањање (најчешће дрвених ногара) који морају бити стабилни и способни да преносе силе са оптерећења са радног пода на подлогу.

Радни под радне платформе по коме се крећу и стоје радници за време рада је хоризонталан и тако постављен на елементе за ослањање да се по њима не може померати за време рада.

Радни под не сме да има преко ослонца препуштене слободне крајеве, а кад је уздигнут од подлоге више од 1,0 м, по слободним ивицама радног пода поставља се прописана заштитна ограда.

Начин употребе и највеће дозвољено оптерећење радне платформе утврђује одговорни радник и са тим упознаје раднике који ће радити на радној платформи.

При употреби дрвених или металних лестви за прилаз радној платформи или за обављање радова спроводе се следеће мере заштите на раду:

 • дрвене лестве могу се израђивати само од одабраног дрвета које не сме да има механичка оштећења, нити чворове, пукотине, трула места, лисичавост и друге недостатке,
 • бочне стране мердевина су направљене од једног комада дрвета и у горњем делу се ослањају и, ако је потребно, причвршћива на објекте или структуре,
 • пречке лестви израђују се од тврдог дрвета правоуганог пресека, на међусобном (осовинском) растојању не већем од 32 cm,
 • пречке лестви морају да буду усађене или урезане у странице, а не приковане ексерима или везане жицом,
 • растојање страница лестви (чист отвор) не сме да буде мање од 45 cm,
 • у горњем крају странице лестви прелазе ивице пода на које се излази, односно на које су наслоњене, најмање 75 cm, а у доњем крају измичу се од вертикале за 1/4 косог растојања између ослонца на поду и ослонца у горњем делу,
 • кад се радови изводе на клизавој подлози, на доњем крају лестве морају да имају папуче које спречавају клизање, а по потреби у горњем крају вешају се за објекат,
 • двокраке лестве морају да буду осигуране од недозвољеног размицања кракова,
 • двокраке лестве не смеју се употребљавати као прилаз издигнутим радним платформама,
 • једнокраке или двокраке лестве могу да послуже за рад само једног радника и то једнокраке за рад искључиво у правцу лестви,
 • није дозвољено стајање на пречкама лестви, које су ближе врху од 75 cm, и
 • лестве морају да буду чврсте и стабилне при употреби.

У случају да дође до повреде на раду, дужан си да организујеш прву помоћ и транспорт повређеног или оболелог радника.

У ситуацији када је објекат на ком радиш удаљен од градског насеља, потребно је унапред обезбедити све што је неопходно за пружање прве помоћи и транспорт обољелог или повређеног радника.