Калкулатор паушалног пореза

Оснивање и регистрација ДОО - хронолошка приказ неопходних корака

  Корак Коментар
1. Припрема оснивачког акта ДОО У циљу оснивања ДОО неопходно је сачинити оснивачки акт. Уколико ДОО оснива једно лице оснивачки акт се сачињава у форми одлуке о оснивању, а уколико ДОО оснива више лица оснивачки акт се сачињава у форми уговора о оснивању. У оба случаја оснивачки акт мора да садржи:

 

 1. податке о члановима друштва
 2. пословно име и седиште друштва
 3. претежну делатност друштва
 4. укупан износ основног капитала друштва
 5. износ новчаног улога, односно новчану вредност и опис неновчаног улога сваког члана друштва
 6. време уплате, односно уношења улога у основни капитал друштва
 7. удео сваког члана друштва у укупном основном капиталу изражен у процентима
 8. дређивање органа друштва и њихових надлежности
2.

Потписивање оснивачког акта и овера потписа чланова ДОО

Ако ДОО оснива једно лице оно потписује оснивачки акт (у форми одлуке о оснивању), а ако ДОО оснива више лица, сва лица потписују оснивачки акт (у форми уговора о оснивању). У сваком случају потписи чланова-оснивача оверавају се код јавног бележника. Ако међу оснивачима постоји правно лице (друго привредно друштво) у име и за рачун правног лица оснивачки акт потписује његов заступник.
3. Регистрација оснивања ДОО код Агенције за привредне регистре Трећи корак је регистрација код Агенције за привредне регистре. Агенцији за привредне регистре потребно је поднети следећа документа:4: 

 

 • попуњен образац регистрационе пријаве који је јавно доступан на вебсајту Агенције за привредне регистре;

 • примерак потписаног и овереног оснивачког акта;

 • доказ о идентитету чланова, и то за домаће физичко лице предаје се фотокопија личне карте, а за странца фотокопија пасоша, односно личне карте ако је издата странцу, односно за правно лице које није регистровано код Агенције за привредне регистре (страно правно лице) извод из матичног регистра;

 • доказ о уплати накнаде за оснивање у износу од 6.500,00 динара, као и накнаде за објаву оснивачког акта 3.100,00 динара. (како се износи накнада често мењају, потребно је да редовно провераваш сајт АПР-а).

Додатно, уколико оснивачким актом није одређен директор ДОО, потребно је директора именовати посебном одлуком чланова и ту одлуку доставити Агенцији за привредне регистре уз документацију изнад. Такође, у случају да оснивачким актом није предвиђен каснији рок за уплату, односно унос основног капитала, потребно је Агенцији за привредне регистре доставити и потврду банке о уплати новчаног улога, односно споразум чланова о процени вредности неновчаног улога или процену вредности неновчаног улога.

Од 17. маја 2023. године могуће је искључиво електронско подношење документације за оснивање друштва са ограниченом одговорношћу, командитног друштва, ортачког и акционарског друштва. У случају да желиш да своје пословање организујеш у форми предузетника или у случају да подносиш регистрационе пријаве за промену или брисање већ регистрованог привредног субјекта, ниси у обавези да подносиш регистрациону пријаву електронски, већ можеш да бираш да ли ћеш да је поднесеш електронски или у папирној форми. 
На   можеш да пронађеш детаљна упутства која ће ти олакшати електронско подношење регистрационе пријаве оснивања, а остављамо ти   ка кратком водичу у сликама са детаљним објашњењем.

4 Сва страна документа (документи добијени из регистара ван Србије, корпоративне одлуке страних правних лица или документи који су углавном потписани у страној земљи) који се достављају Агенцији за привредне регистре потребно је оверити код нотара и/ или легализовати. У зависности од земље порекла документа, легализација подразумева или: и) додатну оверу исправе од стране надлежних државних органа у земљи порекла документа; или ии) овера документа са апостилом, ако је држава потписница Хашке конвенције о употреби апостила од 05.октобре 1961. године. Изузетно, легализација није потребна ако постоји билатерални споразум између Републике Србије и такве државе. Такође, сва документа на страном језику морају бити преведена на српски језик код овлашћеног судског тумача.