Калкулатор паушалног пореза

Почетни ликвидациони биланс

Најкасније 30 дана од дана почетка ликвидације, ликвидациони управник мора да састави почетни ликвидациони биланс као ванредни финансијски извештај. У пракси, овај биланс сачињава лице које води пословне књиге друштва, са стањем на дан који претходи дану покретања поступка ликвидације с обзиром да он треба да покаже стање имовине пре отпочињања ликвидације.

 

Тако састављени почетни ликвидациони биланс у истом року мора да поднесе скупштини, односно оснивачу на усвајање. Скупштина мора да донесе одлуку о усвајању почетног ликвидационог биланса у додатном року од 30 дана од дана када јој је поднет на усвајање.

Усвојени почетни ликвидациони биланс се подноси Агенцији за привредне регистре путем посебне апликације уз електронски потпис ликвидационог управника. Ако почетни ликвидациони биланс не буде благовремено достављен Агенцији за привредне регистре, покренуће се поступак принудне ликвидације (детаљније на  ).

Најкасније 60 дана од дана покретања поступка ликвидације, мораш да поднесеш пореску пријаву и порески биланс за друштво са стањем на дан који претходи дану покретања поступка ликвидације, у чему ће ти помоћи рачуновођа.