Калкулатор паушалног пореза

Обавеза прибављања сагласности Министарства унутрашњих послова

Потребно је да обратиш пажњу и да прибавиш сагласности од Министарства унутрашњих послова на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара, за изградњу, реконструкцију и доградњу објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима. (За додатне информације посети следеће ЛИНКОВЕ:      ).

Савет: Пре започињања бизниса саветујемо ти да спроведеш претходну контролу пословног простора у ком ће бити твоје пословне просторије, како би утврдио да ли испуњава све неопходне услове. Уколико то није случај бићеш у обавези да прилагодиш простор на начин да се ускладиш са прописима из области противпожарне заштите.

Обавеза основне обуке запослених

Поред обавеза које имаш у погледу усклађивања простора у ком обављаш делатност са прописима из противпожарне заштите, у обавези си и да организујеш основну обуку запослених из области заштите од пожара. Наведену обуку мораш организовати за све запослене одмах по ступању на рад, а најкасније у року од 30 дана од дана ступања на рад. Обуку можеш спровести ти, а можеш и поверити другом правном лицу које поседује лиценцу за обављање ових послова. Уколико пак желиш да обуку организујеш интерно, у том случају обуку може обавити лице које ради на пословима заштите од пожара. Ова лица су дужна да похађају посебну обуку из области заштите од пожара, као и да полажу стручни испит најкасније у року од годину дана од дана заснивања радног односа, односно распоређивања на послове заштите од пожара. Ипак, ти си у обавези да као послодавац донесеш програм основне обуке запослених, као и да вршиш проверу знања запослених из ове области једном у три године.