Калкулатор паушалног пореза

Додатне пореске олакшице

Поречка олакшица за запослена лица испод 40 година

Ова олакшица се односи на плаћање пореза и доприноса на доходак који плаћа као физичке лице на крају године. С обзиром на то да је послодавац плаћао порез и доприносе на вашем зараду на месечном нивоу, они се износе из прихода на које плаћа годишњи порез на доходак. Дакле, уколико имаш испод 40 година иу радном односу, износ прихода на који плаћаш порез се умањује на следећи начин:

  • од износа зарада и осталих опорезивих прихода умањује износ који је послодавац плаћао по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање које су већ плаћени.
  • од износа укупних опорезивих пролаза одузимају се три просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у години за коју се утврђује порез.То значи да ћеш на крају године платити порез на доходак који си остварио умањење за порез и доприносе које је послодавац исплаћивао на твоју плату на месечном нивоу и за износ три просечне годишње зараде исплаћене у Републици Србији.

Олакшица у случају преноса права интелектуалне својине друштва као улог у његов капитал

Овај подстицај је нарочито интересантан уколико се у обзир узме да је приликом започињања пословања неизвесно да ли ће ваш бизнис генерисати довољно прихода у будућности и бити одржив. Због тога, ова олакшица узима у обзир могућност да оснује привредно друштво и имаш право интелектуалне својине као аутор софтвера у тренутку његовог оснивања, без било каквих права друштва на софтверу. У неком тренутку пословања твог бизниса, како би повећао његову вредност, започео је нови правац у пословању или се квалификовао за неки конкурс за финансирање новог пројекта који ћеш спровести, може се десити да буде потребно да друштво пренесе права на софтвер. У том случају,И у овом случају, потребно је да се испуне одређени услови:

  • Тржишна вредност софтвера за сврхе уноса као улога у привредном друштву одређена је од стране овлашћеног проценитеља
  • Привредно друштво на које су пренета права на софтвер није пренело софтвер на друго лице у року од две године од дана стицања.
  • Привредно друштво није приступило софтверу на коришћење повезаном лицу цене која је нижа цене која би се за уступање платила по тржишним условима у року од две године од дана стицања.

У случају да било који услови престане да важи, право на ову олакшицу се губи што за последицу има доспевање пореских обавеза и обвезник има обавезу да о томе обавести пореску управу у року од 30 дана. У том случају, пореска обавеза ће се сматрати доспелом ретроактивно, у тренутку уноса права интелектуалне својине у капитал привредног друштва.