Калкулатор паушалног пореза

Потрошач је изјавио рекламацију, које су твоје обавезе поводом тога?

У случају да је потрошач поднио рекламацију, дужан си да:

  1. Примиш изјављену рекламацију;

  2. На продајном месту видно истакнеш обавештење о начину и месту пријема рекламација, као и да обезбедиш присуство лица овлашћеног за пријем рекламација у току радног времена;

  3. Водиш евиденцију примљених рекламација и да је чуваш најмање две године од дана подношења рекламација потрошача;

    Потребно је да водиш рачуна о заштити података о личности приликом обраде података потрошача.

  4. Потрошачу без одлагања издаш писану потврду или електронским путем потврдиш пријем рекламације, односно саопштиш број под којим је заведена његова рекламација у евиденцији примљених рекламација;

    • Евиденција о примљеним рекламацијама води се у облику укоричене књиге или у електронском облику и садржи нарочито име и презиме подносиоца и датум пријема рекламације, податке о роби, кратком опису несаобразности и захтеву из рекламације, датуму издавања потврде о пријему рекламације, одлуци о одговору потрошачу, датуму достављања те одлуке, уговореном примереном року за решавање на који се сагласио потрошач, начину и датуму решавања рекламације, као и информације о продужавању рока за решавање рекламације.

  5. Без одлагања, а најкасније у року од осам дана од дана пријема рекламације, писаним или електронским путем одговориш потрошачу на изјављену рекламацију. Одговор мора да садржи одлуку да ли прихваташ рекламацију, образложење ако не прихваташ, изјашњење о захтеву потрошача о начину решавања и конкретан предлог у ком року ћеш и како решити рекламацију уколико је прихваташ;

Рок за решавање рекламације не може да буде дужи од 15 дана од дана подношења рекламације.

    6. Уколико из објективних разлога ниси у могућности да удовољиш захтеву потрошача у прописаном року, дужан си да о продужавању рока за решавање рекламације обавестиш потрошача и наведеш рок у коме ће је решити, као и да добијеш његову сагласност.

Продужавање рока за решавање рекламација могуће је само једном.