Калкулатор паушалног пореза

Уговор о делу

овим уговором се не заснива радни однос. Самим тим, лица ангажована по овом основу не остварују права по основу рада, као што је право на годишњи одмор или боловање, нити је њихов рад дефинисан кроз радно време и часове рада на недељном нивоу.

Уговор о делу се може закључити са већ запосленим или незапосленим лицем, па чак и са лицем које има статус пензионера. У случају да си већ запослен код другог лица и желиш да закључиш уговор о делу са другим лицем, провери да ли је то у супротности са обавезама које имаш према послодавцу у смислу забране конкуренције. Уговор о делу се закључује у писаном облику.

Уговор о делу се не може закључити у циљу обављања послова који представљају претежну делатност послодавца.

Слично као у случају уговора о раду на одређено време који се закључује за испуњење потреба послодавца за радом које излазе из оквира његових уобичајених потреба, и у случају уговора о делу, предмет уговора треба да буде извршење активности које нису део редовне делатности послодавца и које нису укључене у послове који су одређени систематизацијом и организацијом радних места (под условом да послодавац има донет правилник по том основу).

Уговорне стране у уговору о делу су наручилац и извршилац, при чему уговором треба да буде дефинисано које ће тачно послове обавити извршилац, висина накнаде за рад извршиоца, накнаде трошкова (која може да обухвати износ пореза који извршилац плаћа по основу прихода од овог уговора). С обзиром на то да у питању није радни однос, време рада, одмори и одсуства нису предмет овог уговора, иако је уобичајено да се њиме уговори рок до ког извршилац треба да обави уговорени посао за наручиоца.

Порез на зараду на основу овог уговора плаћа се у износу од 20% на опорезиви приход (бруто приход умањен за 20%). Овај порез плаћа наручилац, у име и за рачун извршиоца (наручилац је „порески платац“).

Ако је извршилац здравствено осигуран, доприноси за обавезно социјално осигурање се плаћају у износу од 25% за обавезно пензијско и инвалидско осигурање на исту основицу на коју се плаћа остали приход. Ако  није, уз доприносе за обавезно пензијско и инвалидско осигурање плаћа се и допринос за обавезно здравствено осигурање по стопи од 10,3%. Као и у случају пореза, обвезник уплате доприноса је наручилац.